Registration is closed for this event

What: SF&G, in partnership with Tyfu Cymru and CSA Network UK, have organised a weekend visit to an established Welsh CSA. / Beth: Mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol, mewn partneriaeth â Tyfu Cymru a Rhwydwaith Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymdeithasol y DU, wedi trefnu ymweliad penwythnos i Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned Cymru.

Who: The event is free to attend for anyone interested or involved with Community Supported Agriculture (CSA) in Wales. / Pwy: Mae’r digwyddiad am ddim i unrhyw un sydd â diddordeb neu sy’n rhan o Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned yng Nghymru. 

Where: Ash & Elm Horticulture, Cae Felyn, Old Hall, Llanidloes SY18 6PW. Please note that places will be limited to 30 people on site. / Ble: Ash & Elm Horticulture, Cae Felyn, Old Hall, Llanidloes SY18 6PW. Sylwer mai 30 o bobl yn unig fydd yn cael dod ar y safle ar yr un pryd. 

When: Saturday 17th & Sunday 18th July 2021 / Pryd: Dydd Sadwrn 17 Gorffennaf a dydd Sul 18 Gorffennaf 2021


Are you interested in the many different models of Community Supported Agriculture (CSA)? Are you based in Wales, or thinking of locating to Wales? 
If so please join us for a gathering of like minded people!

We will be basing ourselves in the beautiful upper reaches of the upper Severn valley, nestled below the stunning Clywedog Reservoir our hosts Emma & Dave Maxwell will be offering their 5 acre organic market garden and nursery (Ash & Elm) as a base to meet, socialise and be inspired by.  

We will start our visit in Llanidloes, a beautiful market town in North Powys, which boasts a fantastic array of independent shops, great cafes’ and which has a rich culture of local, sustainable food. Saturday is market day, so why not arrive earlier to immerse yourself in all that the town has to offer. 

Brief Itinerary:

Saturday afternoon – Gather at 3pm behind the Great Oak Café for coffee & Cake and learn more about what ‘Llani’ is up to as a community. There will be a chance to explore a few of the green spaces the small town has and learn about things like their Low Carbon Community work, their hay meadow restoration project, their tree planting schemes etc. 

We will move from Llani a few miles north to Ash & Elm’s site, in the small community of ‘old hall’ 

Evening – social evening including a site tour, fire, music & food (bring your own drink(s) of choice)

Camping is available on site, with basic facilities.

Sunday - After breakfast we will  be focusing on the opportunities for CSA’s in Wales, talking through each of your sites, walking and talking through some of what Dave & Emma have done and why, what works, what perhaps hasn’t. before finishing around midday on the Sunday.

Food and hot and cold drink to be provided on the Saturday, and just hot and cold drink to be provided on the Sunday.

Places are limited to 30 people on site so please book early to avoid disappointment. 

This event will be delivered in English. 


Oes diddordeb gennyf yn y modelau gwahanol o Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned? A ydych yng Nghymru, neu’n meddwl symud i Gymru?
Os felly, ymunwch â ni am gyfarfod pobl sydd â’r un syniadau!

Byddwn yn seiliedig yn rhannau uchaf dyffryn Hafren uchaf prydferth, ac islaw cronfa ddŵr godidog Clywedog, bydd ein gwesteiwyr, Emma a Dave Maxwell yn cynnig eu gardd a’u planhigfa organig 5 erw (Ash & Elm) fel lleoliad i gwrdd, cymdeithasu a chael ysbrydoliaeth.  

Byddwn yn dechrau ein hymweliad yn Llanidloes, tref farchnad hyfryd yng ngogledd Powys, sy’n gartref i amrywiaeth anhygoel o siopau annibynnol, caffis gwych a diwylliant cryf o fwyd lleol, cynaliadwy. Dydd Sadwrn yw diwrnod y farchnad, felly dewch yn gynnar i ymdrochi yn yr hyn sydd gan y dref i’w gynnig.

Amserlen fras:

Prynhawn dydd Sadwrn – Cwrdd am 3pm y tu ôl i’r Great Oak Café am goffi a Theisen a dysgu mwy am yr hyn y mae ‘Llani’ yn ei gwneud fel cymuned. Bydd cyfle i archwilio rhai o’r mannau gwyrdd sydd gan y dref fechan a dysgu am bethau fel ei gwaith Cymuned Carbon Isel, ei phrosiect adfer y ddôl wair, ei chynlluniau plannu coed ac ati. 
Byddwn yn symud o Llani ychydig filltiroedd i safle Ash & Elm, yng nghymuned fechan ‘old hall’.
Gyda’r nos – noson gymdeithasol gan gynnwys taith o amgylch y safle, tân, cerddoriaeth a bwyd (dewch â’ch diodydd o’ch dewis).
Mae modd gwersylla ar y safle ac mae cyfleusterau sylfaenol ar gael.

Dydd Sul - Ar ôl brecwast, byddwn yn canolbwyntio ar y cyfleoedd i Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned yng Nghymru, gan eich tywys drwy eich safleoedd, cerdded a siarad am yr hyn y mae Dave ac Emma wedi’i wneud a pham, yr hyn sy’n gweithio a’r hyn efallai nad yw wedi gweithio, cyn gorffen oddeutu canol dydd ar y dydd Sul.

Darperir bwyd a diod gynnes ac oer ar y dydd Sadwrn a darperir diod gynnes ac oer ar y dydd Sul.

Dim ond 30 o leoedd sydd ar y safle, felly cadwch le’n gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi.

Saesneg fydd iaith y digwyddiad hwn. 
 

When
July 17th, 2021 3:00 PM through July 18th, 2021 1:00 PM
Location
Ash & Elm Horticulture
Ash & Elm Horticulture
Cae Felyn
Old Hall
Llanidloes
SY18 6PW