Please make sure you have read our cancellation policy before making your booking. If you have any problems completing this form, please contact Abby on 029 2022 5942.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen ein polisi canslo cyn gwneud eich archeb. Os oes gennych unrhyw broblemau llenwi'r ffurflen hon, cysylltwch â Abby ar 029 2022 5942.

Name and Address/Enw a Cyfeiriad
First name/Enw Cyntaf
Last name/Cyfenw
Organisation/Sefydliad
Job Title/Teitl Swydd
Your address/Eich cyfeiriad
Town/City - Dref/Dinas
Post Code/Côd post
Phone/Ffôn
Information share/Rhannu gwybodaeth

Are you happy for your contact details to be shared with others attending the event?

Ydych chi’n hapus i’ch manylion cysylltu gael eu rhannu gydag eraill sy’n mynychu’r digwyddiad?

 
Refreshments/Lluniaeth

Please indicate your dietary preferences.

Nodwch eich dewisiadau o ran deiet.

If you have ticked ‘other’ please provide a bit more information. Os ydych wedi ticio 'arall' rhowch ychydig mwy o wybodaeth.
Access requirements/Gofynion mynediad

How could we make this event more accessible to you e.g. provision of a hearing loop?

Sut allem ni wneud y digwyddiad hwn yn fwy hygyrch i chi e.e. darparu dolen clyw?

Travel arrangements/Trefniadau teithio

Please indicate how you will be travelling to the venue.

Dywedwch sut y byddwch yn teithio i’r lleoliad, os gwelwch yn dda.

Please help us co-ordinate lift shares between participants Helpwch ni i gydlynu rhannu lifftiau rhwng y rhai sy’n cymryd rhan
If you would like/can offer a lift please provide further information e.g. travelling from where, how many spaces in your car etc/Fe hoffwn gael/gallaf gynnig lifft, darparwch wybodaeth ychwanegol e.e. teithio o ble, faint o le sydd yn eich car ayb