Gwobrau Mannau Gwyrdd a Reolir gan y Gymuned

News item first posted on: 19/03/19

Mae’n bleser gan Ffermydd a Gerddi Cymunedol gyhoeddi ei wobrau mannau gwyrdd a reolir gan y gymuned cyntaf. Mae’r gwobrau yn ddiweddglo blwyddyn gyntaf o gyllid gan Lywodraeth Cymru i’r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru.

Bydd 12 cymuned ledled Cymru yn cael eu dathlu a byddant yn derbyn tystysgrifau gan y Dirprwy Weinidog ar gyfer Tai a’r Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn AC, mewn seremoni wobrwyo yng Ngardd Gymunedol St Peter, Caerdydd.

Mae cael caniatâd a dechrau rheoli man gwyrdd; p’un ai a yw’n berllan, yn ardd gymunedol, neu’n goetir; yn ganlyniad llawer iawn o waith caled, ymgynghori, trafod a threfnu.

Mae Ffermydd a Gerddi Cymunedol heddiw yn cydnabod y gwaith caled a chyflawniadau niferus yr holl gymunedau sy’n rheoli mannau gwyrdd. Trwy Wasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol (CLAS), bydd yn parhau i’w cefnogi nhw a chymunedau eraill sy’n ceisio caffael tir i reoli mannau gwyrdd. Bydd CLAS Cymru hefyd yn gweithio gyda Cadwch Gymru’n Daclus i helpu prosiectau mannau gwyrdd cymunedol i  gyflawni Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.

Dywedodd Hannah Blythyn: “Llongyfarchiadau i’r holl brosiectau sy’n cael eu hanrhydeddu heddiw, a diolch iddyn nhw am yr holl waith y maen nhw’n ei wneud i wella’r amgylchedd lleol yn eu cymunedau. Mae mannau gwyrdd yn hanfodol bwysig i ddarparu cyfleoedd i bobl fod yn yr awyr agored, i fwynhau ychydig o awyr iach ac ymarfer corff, sy’n hanfodol bwysig ar gyfer eu lles meddwl a chorfforol.”

Dywedodd Cydlynydd CLAS Cymru, Lucie Taylor, ei bod hi’n falch iawn o gael anrhydeddu cyflawniadau sylweddol prosiectau cymunedol.  “Mae’n bleser gan CLAS Cymru ddarparu cyngor a chefnogaeth hanfodol i brosiectau mannau gwyrdd a reolir gan y gymuned, fel y rheiny rydym ni’n eu dathlu heddiw. Rydym ni eisiau sicrhau bod mwy o dir yng Nghymru yn cael ei ddefnyddio er budd cymunedau lleol, er mwyn i ni allu hybu ansawdd ac effeithiolrwydd mannau gwyrdd, oherwydd rydym ni’n gwybod y gallan nhw gael effaith enfawr ar ein hiechyd a’n lles.”

Dyma’r 12 prosiect cymunedol –

 • Gardd Gymunedol Bryn Gwalia, Yr Wyddgrug
 • Digging Deeside, Cei Connah
 • Garth Organic, Llangollen
 • The Historic Hafod Walled Garden ger Tragaron
 • Open Newtown
 • Llandrindod Pomarium
 • Mayhill Washing Lake, Abertawe
 • Gardd Furiog Rheola, Glyn-nedd
 • Coetir Shaw, Abertawe
 • Common Ground, Caerdydd
 • Gardd Furiog Llanfrechfa Grange, Cwmbrân
 • Monks Wood, Bro Morgannwg

------
Nodiadau i’r golygydd

Cyswllt:  Lucie Taylor, Cydlynydd Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru yn Swyddfa Caerdydd Ffermydd a Gerddi Cymunedol - lucie@communitylandadvice.org.uk; 02920 225942.

Ffermydd a Gerddi Cymunedol
Rydym ni, yn Ffermydd a Gerddi Cymunedol, yn falch iawn o gefnogi miloedd o brosiectau  llawr gwlad ledled y DU, sydd wedi helpu miliynau o bobl. Maen nhw’n defnyddio ffermio a phob math o reoli mannau gwyrdd fel ffordd i drawsnewid bywydau a chysylltu pobl, gan roi balchder yn ôl i gymunedau, a gwella iechyd a lles. Ein gwaith ni yw cefnogi’r arwyr ymroddedig sy’n rhedeg y prosiectau hyn, o leiniau ffrwythau a llysiau bychain ar ystadau tai dinesig i ffermydd gofal gwledig ar raddfa fawr. Rydym ni’n darparu cyngor, hyfforddiant a gwybodaeth allweddol. Rydym ni’n lledaenu’r gair am y gwaith rhyfeddol y maen nhw’n ei wneud. Rydym ni’n rhoi llais unedig iddyn nhw i lobïo’r Llywodraeth, busnesau ac arianwyr. Trwy weithio gyda’n gilydd, rydym ni eisiau sicrhau bod pobl o bob oed, gallu, ffydd a chefndir yn gallu dod at ei gilydd yn ein dinasoedd, ein trefi and pentrefi i gyflawni pethau gwych.