Gweinyddwr Cymru a Gweithiwr Cyfathrebu Cymru 

Gweinyddwr Cymru a Gweithiwr Cyfathrebu Cymru 

Gweinyddwr Cymru 

Cyflog: £20,541 pro rata ar sail 37.5 awr yr wythnos  

Oriau: Hyd at 22.5 awr (3 diwrnod) yr wythnos, â’r potensial i gyfuno â rôl Gweithiwr Cyfathrebu Cymru rydym ni hefyd yn recriwtio ar ei gyfer, i fod yn amser llawn (37.5 awr). 

 
Gweithiwr Cyfathrebu Cymru 

Cyflog: £23,342 pro rata ar sail 37.5 awr yr wythnos  

Oriau: Hyd at 22.5 awr (3 diwrnod) yr wythnos, â’r potensial i gyfuno â rôl Gweinyddwr Cymru rydym ni hefyd yn recriwtio ar ei gyfer, i fod yn amser llawn (37.5 awr). 

Lleoliad (y ddwy swydd): Mae’r swyddfeydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd, y Drenewydd, Bangor a Bryste. Caiff lleoliadau eraill eu hystyried, fodd bynnag, byddai angen teithio i un o’r swyddfeydd bob dydd Mawrth. Yn achlysurol, bydd angen i ddeiliad y swydd deithio ledled Cymru, i Fryste a rhannau eraill o’r DU.   

Contract: Tymor penodol hyd at 31 Mawrth 2020 (rydym yn ceisio estyniad i’r cyllid). Caiff y swydd ei hariannu’n rhannol gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.   

Mae Ffermydd a Gerddi Cymunedol yn darparu cymorth a llais cenedlaethol ar gyfer ystod eang o fentrau, sy’n cael eu huno gan un peth - maent yn defnyddio gweithgareddau seiliedig ar dir er budd unigolion a chymunedau.   

Rydym ni wrthi’n chwilio am un neu fwy o unigolion cadarnhaol, hynod drefnus a rhagweithiol i ymuno â Thîm Cymru a chwarae rôl allweddol mewn rhedeg y sefydliad yn llyfn. Yn dilyn ymadawiad ein Gweinyddwr Cymru amser llawn yng Nghaerdydd, rydym ni wedi dewis recriwtio dwy rôl ran-amser i adlewyrchu ein hanghenion presennol yn well. Rydym ni wedi cyrraedd 6 mis olaf cyflwyno’r prosiect ac yn symud ymlaen i’r cam strategaeth ymadael a gwerthuso, felly byddwn ni’n chwilio am gefnogaeth i gyflwyno digwyddiadau (cyhoeddusrwydd a gwaith gweinyddol cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiadau) a chyfleu canlyniadau ein prosiect (cefnogi hwyluso gwerthuso, creu astudiaethau achos, cyhoeddusrwydd).  Caiff ychydig o gefnogaeth ei chyflwyno trwy gysylltiad wyneb yn wyneb â grwpiau cymunedol a sefydliadau partner.    

 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:  

  • Hyblyg, addasadwy, gyda sgiliau rheoli amser ardderchog.  
  • Meddu ar y gallu i roi sylw i fanylder.   
  • Cadarnhaol, gyda llawer o fenter ac agwedd hyderus.  
  • Tawel, a’r gallu i weithio’n effeithiol o dan bwysau. 
  • Hyderus wrth wneud penderfyniadau.  
  • Cyfathrebwr ardderchog. 
  • Deall sut i weithio’n effeithiol gyda thîm o bell. 

 Os hoffech drafod eich addasrwydd ar gyfer y rôl, ffoniwch 029 2022 5942 neu anfonwch neges e-bost at nicola@farmgarden.org.uk  

Dyddiad cau: Canol dydd, dydd Llun, 21 Hydref   

Cyfweliadau: Dydd Mawrth, 29 Hydref, Caerdydd