Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Llinell y Cymoedd

 

Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Llinell y Cymoedd

Teitl y Swydd Swyddog Datblygu Partneriaeth Reilffordd Gymunedol (PRhG).

Sut mae Ymgeisio Gyrrwch inni (erbyn y 19eg o Ebrill 2021) eich CV a llythyr eglurhaol o ddim rhagor na dwy ochr o A4 yn crynhoi pam mai chi yw’r unigolyn delfrydol ar gyfer y swydd hon, ynghyd â ’ch medrau a ’ch ga l luoedd pe r t hna s o l . Gy r rwch at : (dilyn linc e-bost) neu Yr Hen Lyfrgell, Heol Bute, Treherbert, RhCT CF425NR.

Cyflogwr Welcome to our Woods Limited (Croeso i’n Coedwig) (WtoW Ltd).

Yn atebol i Rheolwr Llinell Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Llinell y Cymoedd yn WtoW Ltd.

Lleoliad Swyddfeydd yn yr Hen Lyfrgell, Heol Bute, Treherbert, CF42 5NR Y Deyrnas Unedig. Bydd angen gweithio allan o’r swyddfa, gartref, yn y gymuned ac yn hyblyg.

Cyflog £24,000, 30 awr yr wythnos, Cyfwerth ag Amser Llawn 0.8 (CALl £30,000) ar gytundeb dwy flynedd penodol.

Rydym yn ceisio swyddog datblygu partneriaeth reilffordd gymunedol (PRhG) i weithio ynghyd ag amryw randdeiliaid yng nghymoedd y de, i ddatblygu ein partneriaeth rheilffordd gymunedol newydd. Bydd ein swyddog datblygi PRhG yn cefnogi aelodau’r gymuned, cyrff a busnesau lleol a rhanddeiliaid eraill i gael y budd mwyaf o’u rheilffyrdd. Byddant yn hyrwyddo teithio cynaliadwy, gan ddod â phobl a chyrff at ei gilydd i ddatblygu a chyflawni cydgynllun ar gyfer dyfodol rheilffyrdd cymunedol ar Linellau’r Cymoedd.

Lleolir ein swyddog datblygu PRhG yn Nhreherbert, Rhondda Cynon Taf, lle bydd canolbwynt gwaith y swyddog am y deuddeng mis cyntaf. Bydd profiad a dysg Treherbert tros y cyfnod datblygu o ddeuddeng mis yn goleuo’r cynllun 2 flynedd i ehangu aelodaeth a gweledigaeth y bartneriaeth i ardaloedd eraill ar linellau rheilffordd y Cymoedd.

Beth yw Croeso i’n Coedwig? Rydym yn Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol sydd wedi adeiladu ar y gwaith a wnaed gan Welcome to our Woods Ltd yn ystod y deng mlynedd diwethaf (www.welcometoourwoods.org). Rydym yn fenter gymunedol o aelodau sydd ag ymroddiad cryf i hyrwyddo buddiannau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd cymoedd y de.

Diben y swydd Hyrwyddo a datblygu gweledigaeth llinellau rheilffordd sy’n dod â budd i’r gymuned, ar ran Partneriaeth Reilffordd Gymunedol Llinell y Cymoedd; gan weithio a chymunedau, busnesau a thwris4aeth leol i gefnogi sefydlu Cynllun Datblygu Rheilffordd Gymunedol a fydd o fudd i’r cymunedau a’r rheilffordd.

Prif Gyfrifoldebau 

 • Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’i phum modd gweithio, ymgysylltu’n weithredol ag Awdurdodau Lleol, Cwmnïau Trenau, Network Rail, gweithredwyr trafnidiaeth eraill a buddiannau datblygu economaidd a thwris4aeth leol a rhanbarthol, cymunedau a busnesau lleol er mwyn sefydlu blaenoriaethau ar gyfer datblygu rheilffyrdd lleol a’r bartneriaeth.
 • Hyrwyddo defnyddioldeb a gwerth y rhwydwaith lleol a gwasanaethau mewn achlysuron lleol a rhanbarthol, trwy gyfarfodydd yn y gymuned, fforymau ymgynghori lleol, a digwyddiadau ac achlysuron eraill.
 • Hyrwyddo mentrau twris4aeth leol a rhanbarthol â buddiannau perthnasol, trwy gynhyrchu deunydd cyhoeddusrwydd a marchnata perthnasol a datblygu cynigion a phecynnau tocynnol er mwyn hyrwyddo mynediad cynaliadwy at hamdden a thwris4aeth.
 • Gweithio ag ysgolion a grwpiau ieuenc4d ar fentrau hyrwyddo’r rheilffordd a defnyddio’r rheilffyrdd ymysg pobl ifanc a chyflawni prosiectau, achlysuron cyraeddadwy a gweithgareddau lleol, mewn partneriaeth, sy’n cynnal y diddordeb hwn.
 • Cynorthwyo’r Bartneriaeth i gynyddu ymwybyddiaeth leol o ddiogelwch ar reilffyrdd a gweithio â chymunedau lleol i ddatrys pryderon diogelwch, mynediad a diogeled personol cymunedol mewn gorsafoedd ac ar drenau.
 • Cynorthwyo’r Bartneriaeth i ymchwilio i ddefnyddiau buddiol i adeiladau rheilffordd segur ac asedau rheilffordd eraill a allent gynorthwyo buddiannau’r gymuned a theithwyr.
 • Cynorthwyo’r Bartneriaeth i ymchwilio i ddichonoldeb cynyddu niferoedd twris4aid ac ymwelwyr.
 •  Rheoli gweinyddiaeth feunyddiol Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Llinell y Cymoedd, gan gynnwys perthnasau mewnol ac allanol â rhanddeiliaid, y cyhoedd a’r cyfryngau, ac ysgrifennu adroddiadau cynnydd. 
 • Cynorthwyo’r Bartneriaeth i greu cynllun cynnwys a rheoli presenoldeb y Bartneriaeth ar gyfryngau cymdeithasol a’r rhyngrwyd.

Cyfrifoldebau Corfforaethol

 •  Cynorthwyo’n weithredol gyflawni amcanion WtoW i ddarparu gwasanaeth rhagorol, blaengar ac wedi’i ganolbwyn4o’n wirioneddol ar y gymuned. 
 •  Yn gynrychiolydd WtoW Ltd, i hyrwyddo a chynnal agwedd a delwedd adeiladol yn wastad. 
 • Hyrwyddo gwerthoedd WtoW Ltd yn gadarn, gan herio dulliau traddodiadol o weithio ac ymddygiad neu sylwadau gwrthwynebus mewn modd adeiladol. 
 •  Sicrhau mynd a4 i geisio adborth, er myn datblygu dulliau gweithio mwy effeithlon ac effeithiol. 
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau, gweithdrefnau a llawlyfr gweithwyr WtoW Ltd. 
 • Gweithio gydag eraill, yn rhan o dîm datblygu ehangach. 
 • Cefnogi’r datblygiad, adolygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau.

Galluoedd, gwybodaeth a phrofiad

 • Medru’r Gymraeg (Dymunol)
 • Bod yn gyfarwydd â’r Cymoedd a’u cymunedau (Hanfodol)
 • Blaenoriaethu beichiau gwaith prysur a blaenoriaethau croestynnol (Hanfodol)
 • Cyfathrebu da, gan gynnwys technoleg a systemau TGCh (Hanfodol)
 • Cynnal data’n ddiogel ac yn gywir (Hanfodol)
 • Gweithio heb oruchwyliaeth (Hanfodol)
 • Profiad o reoli cyllideb (Dymunol)
 • Rhannu deunyddiau marchnata (Hanfodol)

Gyrrwch eich CV a llythyr eglurhaol atom, os gwelwch yn dda, i gyrraedd nid dim hwyrach na 9 o’r gloch fore’r 19eg o Ebrill 2021. Trwy e-bost: (link) Trwy’r post: Yr Hen Lyfrgell, Heol Bute, Treherbert, Rhondda Cynon Taf, CF425NR.

Trefnir dyddiadau cyfweld ar gyfer yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun y 26ain o Ebrill 2021.