(August) Orchard design & maintenance - the basics / (Awst) Dylunio perllannau a chynnal a chadw - y pethau sylfaenol

Start / End Date: 
4th August 2022 09:00 to 17:00

REGISTER HERE / COFRESTRWCH YMA


Orchard design & maintenance - the basics

Join us for a day of Orchard design and maintenance training. This training will be delivered by Joey Hughes from Merched Y Berllan and will take place at Jim Bowen's Care Farm, Clynfyw in Pembrokeshire. 

This training is part of our Productive Community Orchards strand of our Resilient Green Spaces Project.

Joey will take you through key considerations when designing and maintaining a Productive Community Orchard: the site itself, the choices you might need to make (rootstocks, pollination, distances, varieties and more), what tools you’ll need and how to use them and the all-important management and produce, including pruning basics, juicing, pest control, selling and markets.  It’s a jam-packed day a Community Orchard wouldn’t want to miss!

Where: Clynfyw Care Farm, Abercych, Pembrokeshire - SA37 0HF

When: Thursday 4th August, 9:00 - 17:00 (including lunch)


Dylunio a chynnal a chadw perllannau - y pethau sylfaenol

Ymunwch â ni am ddiwrnod o hyfforddiant dylunio a chynnal a chadw Perllan. Bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei ddarparu gan Joey Hughes o Ferched y Berllan a bydd yn cael ei gynnal yn Fferm Gofal Jim Bowen, Clynfyw yn Sir Benfro. 

Mae'r hyfforddiant hwn yn rhan o'n llinyn Perllannau Cymunedol Cynhyrchiol o'n Prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn.

Bydd Joey yn mynd â chi drwy ystyriaethau allweddol wrth ddylunio a chynnal Perllan Gymunedol Gynhyrchiol: y safle ei hun, y dewisiadau y gallai fod angen i chi eu gwneud (gwreiddiau, peillio, pellteroedd, amrywogaethau a mwy), pa offer y bydd eu hangen arnoch a sut i'w defnyddio a'r rheolaeth a chynnyrch hollbwysig, gan gynnwys tocio hanfodion, jyglo, rheoli plâu, gwerthu a marchnadoedd.  Mae'n ddiwrnod llawn jam na fyddai Perllan Gymunedol am ei golli!

Ble: Fferm Gofal Clynfyw, Abercych, Sir Benfro - SA37 0HF

Pryd: Dydd Iau 4 Awst. 9:00 - 17:00 (gan gynnwys cinio)


Places are limited so book early to avoid disappointment. If the event is full please put your name on the waiting list. Or get in touch at: wales@farmgarden.org.uk
Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly trefnwch le yn gynnar i osgoi cael eich siomi. Os yw'r digwyddiad yn llawn rhowch eich enw ar y rhestr aros. Neu cysylltwch â ni yn: wales@farmgarden.org.uk


preferred_rgs_partners_banner_2_lines_4_5.png