Orchard design & maintenance - the basics / Dylunio perllannau a chynnal a chadw - y pethau sylfaenol

Start / End Date: 
4th August 2022 09:00 to 17:00

Orchard design & maintenance - the basics

Join us for a day of Orchard design and maintenance training. This training will be delivered by Joey Hughes from Merched Y Berllan and will take place at Jim Bowen's Care Farm, Clynfyw in Pembrokeshire. 

This training is part of our Productive Community Orchards strand of our Resilient Green Spaces Project.


Dylunio a chynnal a chadw perllannau - y pethau sylfaenol

Ymunwch â ni am ddiwrnod o hyfforddiant dylunio a chynnal a chadw Perllan. Bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei ddarparu gan Joey Hughes o Ferched y Berllan a bydd yn cael ei gynnal yn Fferm Gofal Jim Bowen, Clynfyw yn Sir Benfro. 

Mae'r hyfforddiant hwn yn rhan o'n llinyn Perllannau Cymunedol Cynhyrchiol o'n Prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn.


Places are limited so book early to avoid disappointment. If the event is full please put your name on the waiting list. Or get in touch at: wales@farmgarden.org.uk
Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly trefnwch le yn gynnar i osgoi cael eich siomi. Os yw'r digwyddiad yn llawn rhowch eich enw ar y rhestr aros. Neu cysylltwch â ni yn: wales@farmgarden.org.uk

 

preferred_rgs_partners_banner_2_lines_4_4.png