Gweithiwr Codi Arian
Fferm Gymunedol Abertawe
Cyflog:Gan ddibynnu ar brofiad, yn amrywio o £10, 165 i £11, 915 (sy'n gyfwerth ag £20, 903 i £24, 491 amser llawn).
Oriau: 18 awr yr wythnos

Mae Fferm Gymunedol Abertawe yn chwilio am Weithiwr Codi Arian profiadol ac uchel ei gymhelliad i gefnogi cynaliadwyedd tymor hir y Fferm drwy godi arian a chreu incwm anghyfyngedig. Bydd yr ymgeisydd iawn yn gweithio ochr yn ochr â’n tîm i ddatblygu’r strategaeth codi arian, creu incwm o Ymddiriedolaethau a ffynonellau eraill a nodi partneriaid a chyfleoedd y dyfodol. Swydd am dymor penodol o 12 mis yw hon i ddechrau, gyda’r posibilrwydd o estyniad yn dilyn adolygiad. 

Fferm Gymunedol Abertawe yw’r unig fferm ddinas yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar wella lles ac ailgysylltu pobl o bob oedran, cefndir a gallu â’u bwyd, eu hamgylchedd a’i gilydd. 

Mae pecyn gwneud cais ar gael y gellir ei lawrlwytho o’n gwefan: www.swanseacommunityfarm.org.uk
Dyddiad cau: Dydd Llun 14 Mehefin am 11.59pm
Cynhelir cyfweliadau ddydd Gwener 18 Mehefin 2021.