Allotments Project

Allotments Project

You may have heard in the news, the announcement in the First Ministers Manifesto Pledge of ‘doubling the number of allotments in Wales’ over the next few years. This pledge led to the creation of the ‘Welsh Allotment Regeneration Initiative’ with an investment of £130,000 to fund more allotments which Social Farms & Gardens are taking the lead on. This is an exciting and high-profile project which will have benefits for the Local Councils, Housing Associations, and Community groups that get involved.  

Background  

Over the last six months, Social Farms & Gardens has been mapping the current provision of allotments. The research revealed many sites in Wales where there are large waiting lists and limited provision. The new funding will target these areas; Gwynedd, Wrexham & Swansea, and now we are offering the opportunity to be involved.  

How can you get involved?  

You can apply for one of our specially designed support packages. We have up to £26,000 (in capital) to award as small grants in each of the three local authority areas. Please click here to read the scheme guidance & grants policy before applying and you can access the short application form here.   

 We need to ensure that all the groups that work with us can complete the project by March 2021. The Grants round will open on Monday 12th October and close at midday, Friday 6th November. Due to the very tight turnaround, we would appreciate your quick response to this opportunity through the application process.   

The benefits  

There is a growing demand for allotment spaces. We know allotments provide huge benefits to physical and mental health & wellbeing. Promoting healthy lifestyles is at the top of the agenda in the longer term fight against COVID-19. With loneliness and mental ill health on the increase, the importance of safe, outdoors community spaces is more important than ever. In addition to this, local, community growing is absolutely key in tackling some of key issues surrounding climate change and biodiversity and will be at the top of the agenda for many people in your community.  


Efallai eich bod wedi clywed yn y newyddion, y cyhoeddiad yn Addewid Maniffesto'r Prif Weinidog am 'ddyblu nifer y rhandiroedd yng Nghymru' dros y blynyddoedd nesaf. Arweiniodd yr addewid hwn at greu 'Menter Adfywio Rhandiroedd Cymru' gyda buddsoddiad o £130,000 i ariannu mwy o randiroedd y mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn arwain arnynt. Mae hwn yn brosiect cyffrous a phroffil uchel a fydd o fudd i'r Cynghorau Lleol, Cymdeithasau Tai a grwpiau Cymunedol sy'n cymryd rhan.  

Cefndir  

Dros y chwe mis diwethaf, mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol wedi bod yn mapio'r ddarpariaeth bresennol o randiroedd. Datgelodd yr ymchwil lawer o safleoedd yng Nghymru lle ceir rhestrau aros mawr a darpariaeth gyfyngedig. Bydd y cyllid newydd yn targedu'r meysydd hyn; Gwynedd, Wrecsam ac Abertawe, ac yn awr yr ydym yn cynnig y cyfle i gymryd rhan.  

Sut allwch chi gymryd rhan?  

Gallwch wneud cais am un o'n pecynnau cymorth sydd wedi'u cynllunio'n arbennig. Mae gennym hyd at £26,000 (mewn cyfalaf) i'w ddyfarnu fel grantiau bach ym mhob un o'r tair ardal awdurdod lleol. Cliciwch yma i ddarllen canllawiau'r cynllun a pholisi grantiau cyn gwneud cais a gallwch weld y ffurflen gais fer yma.  

Mae angen inni sicrhau y gall yr holl grwpiau sy'n gweithio gyda ni gwblhau'r prosiect erbyn mis Mawrth 2021. Bydd y cylch Grantiau yn agor ar 12 Hydref ac yn cau hanner-dydd, Dydd Gwener 6 Tachwedd. Oherwydd y newid tynn iawn, byddem yn gwerthfawrogi eich ymateb cyflym i'r cyfle hwn drwy'r broses ymgeisio.  

Mae'r manteision  

Mae galw cynyddol am leoedd rhandiroedd. Gwyddom fod rhandiroedd yn cynnig manteision enfawr i iechyd a lles corfforol a meddyliol. Mae hyrwyddo ffyrdd iach o fyw ar frig yr agenda yn y frwydr yn y tymor hwy yn erbyn COVID19. Gydag unigrwydd a salwch meddwl ar gynnydd, mae pwysigrwydd mannau cymunedol diogel yn yr awyr agored yn bwysicach nag erioed. Yn ogystal â hyn, mae tyfu'n lleol yn y gymuned yn gwbl allweddol wrt fynd i'r afael â rhai o faterion allweddol sy'n ymwneud â newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth a bydd ar frig yr agenda i lawer o bobl yn eich cymuned.  


This project is supported by and funded through Welsh Government's Land, Nature and Forestry Division. 

Caiff y prosiect hwn ei gefnogi gan Is-adran Tir, Natur a Choedwigaeth Llywodraeth Cymru a'i ariannu drwyddi.

wg_funded_land_mono_jpg_-_logo_0.jpg

Our Work

We are the leading UK charity dedicated to supporting city farms, community gardens, care farms & other green spaces.