Registration is closed for this event

When: Friday 17 March 9.30am to 1.30pm including lunch

Where: Chapter Arts Centre, Canton, Cardiff CF5 1QE


Vision

Every community in Cardiff is a food growing community. Fresh, seasonal, locally grown food is available to all.

Introduction

CLAS Cymru and its growing partners around Cardiff are keen to get growing! We want food and pollinators at the centre of communities living and working in Cardiff. We want to inspire Cardiff Council, Welsh Government, community growers, community and town councils and housing associations to develop forward thinking approaches and to instigate and enthuse communities to grow food and flowers in public spaces and planters on the streets of Cardiff and to manage those spaces.

Who is this event for?

Cardiff Based Assembly Members, Cardiff Council - officers and councillors, Cardiff Transition, Food Cardiff, Cardiff third sector partners and Cardiff volunteers, Cardiff community and town Councils, community growers.

A Draft Programme

9:00 – Coffee/ Tea/ Registration

9:30 – Key Note Address – Mark Drakeford Assembly Member for Cardiff West

09:50 – Incredible Edible – Pam Warhurst

10:30 – Creating places to grow on our Streets – David Kilner, Canton Grows Wild

10:50 – Local Authority perspective - Matt Wakelam, Operations Manager, City of Cardiff Council

11:15 – Comfort Break

11.30 – Actions discussion in groups and plenary session

13:00 – Lunch in Cwtch bar area

14:00 – Session for growers at the Chapter Garden


Benefits and outcomes

 1. Utilises the high number of underused spaces in the city.
 2. Directly addresses poor nutrition and lack of physical activity amongst Cardiff communities.
 3. Encourages volunteering and an economically active population.
 4. Raises awareness of where food is from and how to grow your own.
 5. Addresses mental health and social isolation.
 6. Helps addresses food poverty.
 7. Highlights food security and the need for resilience amongst Cardiff citizens.
 8. Increased opportunities for biodiversity and pollination in the city.
 9. Potential for increased visitors and tourism in the city.
 10. Encourages joined up thinking and working together for a common aim across the city.

Places are limited so book early to avoid disappointment. Please read our cancellation policy


Llenwch y Strydoedd â Bwyd – Caerdydd

Pryd: 17 Mawrth, 9.30am – 1.30pm, gan gynnwys cinio

Ble:Canolfan Gelfyddydau Chapter, Treganna, Caerdydd CF5 1QE

Gweledigaeth  

“Bod pob cymuned yng Nghaerdydd yn gymuned sy’n tyfu bwyd. Bod bwyd ffres, tymhorol, sy’n cael ei dyfu’n lleol, ar gael i bawb.”

Cyflwyniad

Mae CLAS Cymru a’i bartneriaid cynyddol ledled Caerdydd yn awyddus i fynd ati i dyfu! Rydym ni eisiau bwyd a pheillwyr yng nghanol cymunedau sy’n byw a gweithio yng Nghaerdydd. Rydym ni eisiau ysbrydoli Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru, tyfwyr cymunedol, cynghorau cymuned a thref, a chymdeithasau tai i ddatblygu ymagweddau  blaengar, ac annog a brwdfrydu cymunedau i dyfu bwyd mewn mannau cyhoeddus a dysglau plannu ar strydoedd Caerdydd.

Ar gyfer pwy y mae’r digwyddiad?

Aelodau’r Cynulliad sydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd, Cyngor Caerdydd - swyddogion a chynghorwyr, Bwyd Caerdydd, partneriaid trydydd sector, gwirfoddolwyr Caerdydd, cynghorau cymuned a thref Caerdydd, gwirfoddolwyr Caerdydd, cynghorau cymuned a thref Caerdydd, tyfwyr cymunedol.

Rhaglen Ddrafft

9:00 – Coffi/ Te/ Cofrestru

9:30 – Prif Anerchiad – Mark Drakeford AC ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

09:50 – Incredible Edible – Pam Warhurst

10.30 – Creu lleoedd i dyfu ar ein strydoedd – David Kilner, Treganna’n Tyfu’n Wyllt

10:45 – Safbwynt awdurdod lleol – Trwydded i dyfu

11:15 – Egwyl

11.30 – Trafod gweithrediadau mewn grwpiau, a sesiwn lawn

13:00 – Cinio yn ardal bar Cwtch

14:00 – Sesiwn ar gyfer tyfwyr yng ngardd Chapter

Buddion a chanlyniadau

 1. Mae’n defnyddio’r nifer uchel o leoedd segur yn y ddinas.
 2. Mae’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â maeth gwael a diffyg gweithgarwch corfforol ymhlith cymunedau Caerdydd.
 3. Mae’n annog gwirfoddoli a phoblogaeth sy’n weithredol yn economaidd.
 4. Mae’n codi ymwybyddiaeth ynghylch o ble y daw bwyd a sut i dyfu eich bwyd eich hun.
 5. Mae’n mynd i’r afael ag iechyd meddwl ac arunigedd cymdeithasol.
 6. Mae’n helpu i fynd i’r afael â thlodi bwyd.
 7. Mae’n amlygu diogelwch bwyd a’r angen am wydnwch ymhlith dinasyddion Caerdydd.
 8. Mae’n cynyddu cyfleoedd ar gyfer bioamrywiaeth a pheillio yn y ddinas.
 9. Mae potensial ar gyfer ymwelwyr a thwristiaeth gynyddol yn y ddinas.
 10. Mae’n annog meddwl cydgysylltiedig a chydweithio ar gyfer nod gyffredin ledled y ddinas.

Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly trefnwch le yn gynnar i osgoi cael eich siomi. Darllenwch ein polisi canslo

When
March 17th, 2017 9:00 AM   through   2:00 PM
Location
Chapter Arts Centre
Market Road
Canton
Cardiff
CF5 1QE

Show large map
Event terms and conditions
Enable terms and Conditions Acceptance
Checkbox Position
Checkbox text
Terms and Conditions File
Link Label
Introduction

Help spread the word

Please help us and let your friends, colleagues and followers know about our page: Fill the Streets with Food and Flowers - Cardiff


You can also share the below link in an email or on your website.
https://www.farmgarden.org.uk/civicrm/event/info?id=446&reset=1