Registration is closed for this event

Welsh Allotment Forum / Fforwm Rhandiroedd Cymru

Thursday 10th November, 10.30AM - 12:00 NOON

Join us for the 3rd ‘All Wales Allotment Forum’ supporting allotment creation and regeneration in Wales. For statutory and community managed allotment sites, landowners and support organisations, this meeting will introduce our new Facebook page - along with training opportunities and some funding we have available for site development.  

We’ll also be offering ‘10 minute spot-light' sessions during the meeting, so let us know if your group would like to showcase your progress, outline the challenges or ask for advice from the group. Please email: [email protected]


Dydd Iau 10 Tachwedd, 10.30AM - 12:00 NOON

Ymunwch â ni ar gyfer 3ydd 'Fforwm Rhandiroedd Cymru Gyfan' sy'n cefnogi creu rhandiroedd ac adfywio yng Nghymru. Ar gyfer safleoedd rhandir statudol a chymunedol, tirfeddianwyr a sefydliadau cymorth, bydd y cyfarfod hwn yn cyflwyno ein tudalen Facebook newydd - ynghyd â chyfleoedd hyfforddi a pheth cyllid sydd gennym ar gael ar gyfer datblygu'r safle.  

Byddwn hefyd yn cynnig sesiynau 'golau smotyn 10 munud' yn ystod y cyfarfod, felly rhowch wybod i ni a fyddai eich grŵp yn hoffi arddangos eich cynnydd, amlinellu'r heriau neu ofyn am gyngor gan y grŵp. Ebostiwch: [email protected]


Resilient Green Spaces is a £1.27m partnership project led by Social Farms & Gardens to pilot alternative re-localised food systems using communities and their green spaces as the driving force for change across Wales until June 2023. This project is funded through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. 

Mannau Gwyrdd Gwydn - mae'r prosiect partneriaeth gwerth £1.27m yn cael ei arwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol i dreialu systemau bwyd amgen sydd wedi'u hail-leoleiddio gan ddefnyddio cymunedau a'u mannau gwyrdd fel y sbardun ar gyfer newid ledled Cymru tan fis Mehefin 2023. Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru -Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

When
2022-11-10 from 10:30 AM to 12:00 PM
Location
Contact
Phone: 07909221469