Controlled Environment Agriculture delivering social good

News item first posted on: 25/01/23

Controlled Environment Agriculture delivering social good / 'Controlled Environment Agriculture' yn darparu lles cymdeithasol 

As Wales strives to increase its production of fruit and veg to meet the needs of our population, innovative technologies are being supported and developed. Controlled Environment Agriculture (CEA) is just one of these ideas. CEA usually takes place in an indoor environment where it’s easier to control the growing ecosystem than outdoors. In outdoor grow spaces, you can control and automate some aspects of the nutrition and light, but other factors (e.g., temperature and humidity) can be harder to manage. This restricts the growing season for certain produce in Wales, and means some of our nation’s favourite healthy goodies can’t be easily grown here. 

Social Farms & Gardens (SF&G) challenged Welsh Government to invest in piloting CEA in community-led settings to see what wider benefits could be generated. Four sites were selected offering a pan-Wales testbed from Treherbert to Wrexham via Cwmbran and Newtown.  

SF&G and partners wanted to explore how CEA could help communities to deliver activities which educated and involved people in the food they eat, providing learning and business development opportunities, and increasing the sustainability of local food networks by giving people access to nutritious, locally grown food.  

The four pilot sites were encouraged to use Welsh-based CEA and technology businesses, where feasible, to design and help install the infrastructure, ensuring it was suitable for each site’s conditions and requirements.  

Following a delayed and disjointed start due to Covid restrictions, all sites were able to get fully-functioning during 2022. Little Lion Research were commissioned to identify the wider benefits delivered by siting these innovative agriculture technologies with small, community-led organisations. 

Using TOMs we’ve now calculated that the sites delivered over £70,000 additional value to the produce sold, including employment, training and community-workshops. We look forward to what each of the sites will achieve in the future as they have received supplementary capital support and business advice from specialist consultants. It’s been really encouraging to see Welsh Government accept the challenge to invest in smaller, community-based enterprises and reap the wider social benefits possible through alternative approaches to food production. 

Read the full Social Impact Report here.


Wrth i Gymru ymdrechu i gynyddu ei gwaith o gynhyrchu ffrwythau a llysiau i ddiwallu anghenion ein poblogaeth, mae technolegau arloesol yn cael eu cefnogi a'u datblygu. Dim ond un o'r syniadau hyn yw Controlled Environment Agriculture (CEA). Fel arfer mae CEA yn digwydd mewn amgylchedd dan do lle mae'n haws rheoli'r ecosystem sy'n tyfu nag yn yr awyr agored. Mewn mannau tyfu awyr agored, gallwch reoli ac awtomeiddio rhai agweddau ar y maeth a'r golau, ond gall ffactorau eraill (e.e., tymheredd a lleithder) fod yn anoddach i'w rheoli. Mae hyn yn cyfyngu ar y tymor tyfu ar gyfer cynnyrch penodol yng Nghymru, ac yn golygu na ellir tyfu rhai o hoff ddaioni iach ein cenedl yma'n hawdd. 

Heriodd Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol (FfaGCC) Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn treialu CEA mewn lleoliadau a arweinir gan y gymuned i weld pa fuddion ehangach y gellid eu cynhyrchu. Dewiswyd pedwar safle yn cynnig prawf ar draws Cymru o Dreherbert i Wrecsam trwy Gwmbrân a'r Drenewydd. 

Roedd FfaGCC a phartneriaid eisiau archwilio sut y gallai CEA helpu cymunedau i ddarparu gweithgareddau a oedd yn addysgu ac yn cynnwys pobl yn y bwyd y maent yn ei fwyta, gan ddarparu cyfleoedd dysgu a datblygu busnes, a chynyddu cynaliadwyedd rhwydweithiau bwyd lleol drwy roi mynediad i bobl at fwyd maethlon, a dyfir yn lleol.  

Anogwyd y pedwar safle peilot i ddefnyddio busnesau CEA a thechnoleg yng Nghymru, lle bo'n ymarferol, i ddylunio a helpu i osod y seilwaith, gan sicrhau ei fod yn addas ar gyfer amodau a gofynion pob safle.  

Wedi oedi a dechrau disynnwyr oherwydd cyfyngiadau Covid, llwyddodd pob safle i gael gweithio'n llawn yn ystod 2022. Comisiynwyd Little Lion Research i nodi'r manteision ehangach a ddarparwyd drwy leoli'r technolegau amaeth arloesol hyn gyda sefydliadau bach a arweinir gan y gymuned.  

Gan ddefnyddio TOMs rydym ni bellach wedi cyfrifo bod y safleoedd wedi darparu dros £70,000 o werth ychwanegol i'r cynnyrch a werthwyd, gan gynnwys cyflogaeth, hyfforddiant a gweithdai cymunedol. Edrychwn ymlaen at yr hyn y bydd pob un o'r safleoedd yn ei gyflawni yn y dyfodol gan eu bod wedi derbyn cymorth cyfalaf atodol a chyngor busnes gan ymgynghorwyr arbenigol. Mae wedi bod yn galonogol iawn gweld Llywodraeth Cymru'n derbyn yr her i fuddsoddi mewn mentrau llai, yn y gymuned ac elwa ar fanteision cymdeithasol ehangach, posibl drwy ddulliau eraill o gynhyrchu bwyd. 

Darllenwch yr Adroddiad Effaith Gymdeithasol llawn yma.