Allotment Site Management Toolkit ~ Pecyn Cymorth Rheoli Safle Rhandiroedd

Originally created by our team in Wales in conjunction with the Welsh Government, this comprehensive toolkit aims to help ensure local authorities and others involved in the management of allotment sites maximise the potential of those sites for the local population.

The toolkit consists of:

 • Guidance - An overview of allotment site management
 • Factsheets - A selection of factsheets have also been developed which expand and develop some of these topics in more detail.
 • Templates - Sample tenancy and other legal document templates to assist in site management.

Read this page in Welsh ~ Darllenwch y dudalen hon yn Gymraeg


Guidance - An overview of allotment site management

An overview of allotment site management for local authorities, growers and growing groupst. Published by the Welsh Government, this guidance document covers the following topics:

 • Different models of allotments and community growing
 • Allotments and the Law
 • Animals on allotments
 • Planning
 • Establishing a new site: finding appropriate land, negotiating a land agreement with the landowner
 • A Good Group – Governance, policies, roles and responsibilities, conflict and co-operation, sustaining volunteers
 • Funding and finance
 • The environment and biodiversity
 • Risk assessment and insurance

Download the guidance for allotments and community growing groups. 


Factsheets


Sample tenancy and other legal document templates


Pecyn Cymorth Rheoli Safle Rhandiroedd

Mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynhyrchu pecyn o adnoddau i helpu sicrhau fod awdurdodau lleol ac eraill sy’n gysylltiedig â rheoli safleoedd rhandiroedd yng Nghymru yn manteisio i’r eithaf ar botensial y safleoedd ar gyfer y boblogaeth leol.


Canllawiau - Trosolwg o reoli safleoedd rhandiroedd

Mae FfaGC Cymru wedi llunio dogfen cyfarwyddyd ar gyfer awdurdodau lleol, tyfwyr a grwpiau tyfu yng Nghymru sy’n cynnwys trosolwg o ran rheoli safleoedd rhandiroedd. Cyhoeddwyd y ddogfen gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n delio gyda’r pynciau canlynol:

 • Modelau gwahanol ar gyfer rhandiroedd a thyfu cymunedol
 • Rhandiroedd a’r Gyfraith
 • Anifeiliaid ar randiroedd
 • Cynllunio
 • Sefydlu safle newydd: cael hyd i dir priodol, trafod cytundeb gyda pherchennog y tir
 • Grŵp Da - Llywodraethu, polisïau, rolau a chyfrifoldebau, gwrthdaro a chydweithredu, cefnogi gwirfoddolwyr
 • Arian a chyllid
 • Yr amgylchedd a bioamrywiaeth
 • Asesu risg ac yswiriant

Cyhoeddir y canllaw y mis hwn ac ar gael i'w lawrlwytho o'r dudalen hon yn fuan.

 

Cynnwys y pecyn cymorth

Yn ogystal, lluniwyd cyfres o daflenni ffeithiau, sy’n ehangu ar ac yn datblygu rhai o’r pynciau hyn. Mae'r rhain hefyd ar gael i'w lawrlwytho gan ddefnyddio'r dolenni isod:

Mae’r pecyn cymorth hefyd yn cynnwys dewis o ddogfennau tenantiaeth enghreifftiol a dogfennau cyfreithiol eraill i gynorthwyo gyda rheoli safle. Mae'r rhain hefyd ar gael i'w lawrlwytho gan ddefnyddio'r dolenni isod: