Allotment Site Management Toolkit ~ Pecyn Cymorth Rheoli Safle Rhandiroedd

Read this page in Welsh ~ Darllenwch y dudalen hon yn Gymraeg

 

Social Farms & Gardens have worked with the Welsh Government to produce a range of resources to help ensure local authorities and others involved in the management of allotment sites in Wales maximise the potential of those sites for the local population.


Guidance - An overview of allotment site management

SF&G Wales have written a guidance document for local authorities, growers and growing groups in Wales which provides an overview of allotment site management. Published by the Welsh Government, this guidance document covers the following topics:

 • Different models of allotments and community growing
 • Allotments and the Law
 • Animals on allotments
 • Planning
 • Establishing a new site: finding appropriate land, negotiating a land agreement with the landowner
 • A Good Group – Governance, policies, roles and responsibilities, conflict and co-operation, sustaining volunteers
 • Funding and finance
 • The environment and biodiversity
 • Risk assessment and insurance

Download the guidance for allotments and community growing groups. 


Toolkit contents

A selection of factsheets have also been developed which expand and develop some of these topics in more detail. These are available to download using the links below:

The toolkit also includes a selection of sample tenancy and other legal document templates to assist in site management. These are also available to download using the links below:


Pecyn Cymorth Rheoli Safle Rhandiroedd

Mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynhyrchu pecyn o adnoddau i helpu sicrhau fod awdurdodau lleol ac eraill sy’n gysylltiedig â rheoli safleoedd rhandiroedd yng Nghymru yn manteisio i’r eithaf ar botensial y safleoedd ar gyfer y boblogaeth leol.


Canllawiau - Trosolwg o reoli safleoedd rhandiroedd

Mae FfaGC Cymru wedi llunio dogfen cyfarwyddyd ar gyfer awdurdodau lleol, tyfwyr a grwpiau tyfu yng Nghymru sy’n cynnwys trosolwg o ran rheoli safleoedd rhandiroedd. Cyhoeddwyd y ddogfen gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n delio gyda’r pynciau canlynol:

 • Modelau gwahanol ar gyfer rhandiroedd a thyfu cymunedol
 • Rhandiroedd a’r Gyfraith
 • Anifeiliaid ar randiroedd
 • Cynllunio
 • Sefydlu safle newydd: cael hyd i dir priodol, trafod cytundeb gyda pherchennog y tir
 • Grŵp Da - Llywodraethu, polisïau, rolau a chyfrifoldebau, gwrthdaro a chydweithredu, cefnogi gwirfoddolwyr
 • Arian a chyllid
 • Yr amgylchedd a bioamrywiaeth
 • Asesu risg ac yswiriant

Cyhoeddir y canllaw y mis hwn ac ar gael i'w lawrlwytho o'r dudalen hon yn fuan.

 

Cynnwys y pecyn cymorth

Yn ogystal, lluniwyd cyfres o daflenni ffeithiau, sy’n ehangu ar ac yn datblygu rhai o’r pynciau hyn. Mae'r rhain hefyd ar gael i'w lawrlwytho gan ddefnyddio'r dolenni isod:

Mae’r pecyn cymorth hefyd yn cynnwys dewis o ddogfennau tenantiaeth enghreifftiol a dogfennau cyfreithiol eraill i gynorthwyo gyda rheoli safle. Mae'r rhain hefyd ar gael i'w lawrlwytho gan ddefnyddio'r dolenni isod:

Case Studies

Inspirational case studies from our members across the UK.