Read this page in Welsh ~ Darllenwch y dudalen hon yn Gymraeg

CLAS Cymru Awards 2025 - who will you nominate?

We are now seeking nominations for the 2025 CLAS Awards! If you would like to nominate a community growing project please complete the nomination form by 9.00am, Tuesday 20th August 2024

About the CLAS Awards

The ‘Community Land Advisory Service Cymru Community Management Award’ began in 2019 and is run by Social Farms and Gardens to acknowledge the community management of green spaces. 

Green spaces include a range of vegetated land such as parks, community gardens, orchards, woodlands and hedges, informal green spaces, allotments and food growing sites, plus areas of water, including rivers, canals, lakes, ponds.  

eng_clas_2024_winners.pngclas_2023_winners.png   

2022_clas_button.png  button_14_0.png

 button_15.png  button_16.png

At Social Farms & Gardens we aspire to all green spaces in Wales including an element of food growing, however big or small. This ranges from community gardens and allotments with food growing as their primary focus, down to incidental food growing such as a few apple trees, wild raspberries, or a hedgerow with varieties of tree suitable for foraging. Pollinators are essential to successful food growing, so we encourage all sites to plant with pollinators in mind, leave some areas wild, and work to improve site biodiversity, particularly through planting native plant varieties.

The Welsh Government funded award recognises the efforts of the community in managing the green space and acknowledges what they have achieved to date. It also means the project is recognised as being a step closer to achieving the Green Flag Community Award run by Keep Wales Tidy.

To achieve the Community Management Green Space Award, groups need to show they are insured, involving the community in their decision making and working with partners such as the local authority.

Site resilience plans

From 2021, groups also complete a ‘site resilience plan’ with a Social Farms & Gardens Development Worker. This is because green space, for example a community garden, may be seen as a feature of green infrastructure. 

Green infrastructure is a network of features that are connected to each other, the surrounding countryside and urban populations. It is key that high quality green spaces are bought into urban areas close to where people live to allow maximum access and benefits to wellbeing.

Improving access to green infrastructure and spaces contributes to increased physical activity (especially in children), improved mental well-being, reduced exposure to environmental hazards and air pollution, improved air quality, and increased social participation among older adults, whilst reducing the impact of climate change, giving protection against flooding and erosion. Examples have shown that people who live within 500 metres of accessible green space are 24% more likely to meet 30 minutes of exercise levels of physical activity.

A site resilience plan helps to provide a seal of approval for future funders and demonstrates wellbeing credentials to decision makers in line with the Wellbeing of Future Generations Act (Wales) 2015

Please get in touch if you'd like to find out more about site resilience plans. 


Gwobrau CLAS Cymru 2025 - Pwy fyddwch chi'n ei enwebu?

Rydym nawr yn chwilio am enwebiadau ar gyfer Gwobrau CLAS 2025! Os hoffech enwebu prosiect tyfu cymunedol, cwblhewch y ffurflen enwebu erbyn 9.00am, dydd Mawrth 20 Awst 2024

Ynglŷn â Gwobrau CLAS 

Dechreuodd ‘Gwobr Rheoli Cymunedol Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru’ yn 2019 ac fe gaiff ei rhedeg gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol i gydnabod gwaith rheoli cymunedol o lefydd gwyrdd.

Mae llefydd gwyrdd yn cynnwys amrywiaeth o dir sy’n tyfu planhigion fel parciau, gerddi cymunedol, perllannau, coetiroedd a gwrychoedd, llefydd gwyrdd anffurfiol, rhandiroedd safleoedd sy’n tyfu bwyd, yn ogystal ag ardaloedd dŵr sy’n cynnwys afonydd, camlesi, llynnoedd a phyllau.cym_clas_2024_winners.pngcym_clas_2023_winners.png   

cym_2022.png   cym_2021.png

cym_2020.png   cym_2019.png

Yn Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol rydym yn edrych ar yr holl lefydd gwyrdd yng Nghymru gan gynnwys elfen o dyfu bwyd, boed pa mor fawr neu fach. Mae hyn yn amrywio o gerddi cymunedol a rhandiroedd lle mai’r prif ganolbwynt ydy tyfu bwyd, at dyfu bwyd yn achlysurol fel ambell i goeden afalau, mafon gwyllt, neu wrychoedd gydag amrywiaeth o goed sy’n addas fel bwyd anifeiliaid. Mae peilliaid yn hanfodol er mwyn tyfu bwyd yn llwyddiannus, felly rydym yn annog pob safle i blannu gyda pheilliaid mewn golwg, gan adael rhai mannau yn wyllt, a gweithio ar wella bioamrywiaeth y safle, yn arbennig drwy blannu amrywiaeth o blanhigion brodorol. 

Mae’r wobr, gaiff ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn cydnabod ymdrech y gymuned wrth reoli llefydd gwyrdd ac yn cydnabod yr hyn maent wedi’i gyflawni hyd yma. Mae hefyd yn golygu caiff y prosiect ei gydnabod ei bod gam yn agosach at gyflawni Gwobr Gymunedol y Faner Werdd gaiff ei rhedeg gan Gadwch Gymru’n Daclus.

Er mwyn cyflawni’r Wobr Rheoli Cymunedol o Lefydd Gwyrdd, mae angen i grwpiau ddangos fod ganddynt yswiriant, eu bod yn cynnwys y gymuned yn eu proses gwneud penderfyniadau ac yn gweithio gyda phartneriaid fel yr awdurdod lleol.

Cynlluniau gwydnwch safle

O 2021, bydd y grwpiau hefyd yn cwblhau ‘cynllun gwydnwch safle’ gyda Gweithiwr Datblygu o Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol. Mae hyn gan fod lle gwyrdd, er enghraifft gardd gymunedol, efallai yn cael ei gweld fel nodwedd o isadeiledd gwyrdd. 

Mae isadeiledd gwyrdd yn rhwydwaith o nodweddion gaiff eu cysylltu gyda’i gilydd, yr ardal wledig gyfagos a’r poblogaethau trefol. Mae’n allweddol bod llefydd gwyrdd o safon uchel yn dod i mewn at ardaloedd trefol yn agos at le mae pobl yn byw er mwyn caniatáu’r mynediad a’r manteision mwyaf i les.

Mae gwella mynediad at isadeiledd a llefydd gwyrdd yn cyfrannu at fwy o ymarfer corff (yn arbennig ymysg plant), iechyd meddwl gwell, llai o siawns o fod o fewn cyrraedd i beryglon amgylcheddol a llygredd aer, ansawdd aer gwell, a mwy o gymryd rhan yn gymdeithasol ymysg oedolion eraill, wrth hefyd leihau effaith newid hinsawdd gan amddiffyn yn erbyn llifogydd ac erydiad. Mae enghreifftiau wedi dangos bod pobl sy’n byw o fewn 500 metr i le gwyrdd sy’n hawdd ei gyrraedd 24% yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn 30 munud o ymarfer corff.

Mae cynllun gwydnwch safle yn helpu i roi sêl bendith i gyllidwyr y dyfodol ac yn dangos tystiolaeth o les i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Cysylltwch gyda ni os hoffech chi wybod mwy am gynlluniau gwydnwch safle. 


clas_cymru_award_plaque.jpg

facebook_0.png  twitter_0.png

Become a Member

Membership is free and open to any organisation delivering nature-based activities that improve people's lives. Join us and start enjoying a great range of benefits today.

Our Work

We are the leading UK charity dedicated to supporting city farms, community gardens, care farms & other green spaces.