Productive Community Orchards

News item first posted on: 11/11/21

resilient_green_spaces_bilingual_logo_rgb_colour.png

Social Farms & Gardens is calling out for Welsh communities who want to plant edible fruit and nut trees or begin processing new fruit and nut products! 

The call-out is part of the Productive Community Orchards strand of their £1.27 million Resilient Green Spaces project.

Resilient Green Spaces is a partnership project being led by Social Farms & Gardens to pilot alternative re-localised food systems using communities and their green spaces as a driving force for change across Wales until June 2023. The project is funded through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the Welsh Government and the European Union.

“We’re thrilled to launch our call-out for Productive Community Orchard sites,” said Gary Mitchell, Joint Social Farms & Gardens Wales Manager, “this work comes on the back of our hugely successful Orchard for Wales project in 2020. This time, we’re looking to support ten existing or new community sites to plant around 100 edible fruit and nut trees each and help them to store and process their produce. Please get in touch with us if you’ve been thinking about either.”

Interested community sites or organisations can find further information here, or by contacting [email protected].

Groups that wish to be considered for the 2021 season need to apply by November 29th.

For more information about the wider Resilient Green Spaces project, and for other opportunities for communities as part of the project, please go to the Social Farms & Gardens website.


Perllannau Cymunedol Cynhyrchiol Mewn Mannau Gwyrdd Gwydn 

Mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol, yr elusen sy’n cefnogi cymunedau i ffermio, garddio a thyfu gyda’i gilydd, yn galw ar gymunedau yng Nghymru sydd am blannu coed ffrwythau a chnau bwytadwy, neu ddechrau prosesu cynhyrchion ffrwythau a chnau newydd!

Mae’r alwad yn rhan o elfen Perllannau Cymunedol Cynhyrchiol ei brosiect Mannau Gwyrdd Gwydn gwerth £1.27 miliwn.

Mae Mannau Gwyrdd Gwydn yn brosiect partneriaeth sy’n cael ei arwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol er mwyn cynnal peilot o systemau bwyd ail-leoledig amgen ledled Cymru, gan ddefnyddio cymunedau a’u mannau gwyrdd fel sbardun dros newid, a hynny nes mis Mehefin 2023. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig fel rhan o Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru.

“Rydym wrth ein boddau’n lansio ein galwad am safleoedd ar gyfer perllannau cymunedol cynhyrchiol” meddai Gary Mitchell, Cyd-reolwr Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol Cymru. “Mae’r gwaith hwn yn dilyn ein prosiect Perllan dros Gymru hynod lwyddiannus yn 2020. Y tro hwn, rydym am gefnogi deg safle cymunedol sydd eisoes yn bodoli neu ddeg safle cymunedol newydd i blannu oddeutu 100 o goed ffrwythau a chnau bwytadwy a’u helpu i storio a phrosesu eu cynnyrch. Gofynnwn i unrhyw un sydd wedi bod yn ystyried y naill neu’r llall gysylltu â ni.”

Gall cymunedau â safleoedd posibl neu sefydliadau sydd â diddordeb gael rhagor o wybodaeth ar wefan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol, neu drwy anfon e-bost at [email protected].

Mae angen i grwpiau sydd am gael eu hystyried ar gyfer tymor 2021 wneud cais erbyn Tachwedd 29.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn, a chyfleoedd eraill ar gyfer cymunedau fel rhan o’r prosiect, ewch I wefan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol.


Related News

Welsh Government Funds Landmark New Local Food Scheme

SF&G is delighted to announce that a new £1.27m partnership project that will support community-led food growing spaces has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020,...

The Welsh government has released updated advice aimed at making it easier for people in Wales to grow their own food.

Social Farms & Gardens worked with the Welsh Government on the second edition of ...