ENGLISH

resilient_green_spaces_bilingual_logo_rgb_colour.png

Trosolwg o'r prosiect

Mae'n bleser gennym lansio ein prosiect partneriaeth newydd; Mannau Gwyrdd Gwydn! Mae'r prosiect partneriaeth gwerth £1.27m yn cael ei arwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol i dreialu systemau bwyd amgen sydd wedi'u hail-leoleiddio gan ddefnyddio cymunedau a'u mannau gwyrdd fel y sbardun ar gyfer newid ledled Cymru tan fis Mehefin 2023.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru -Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. 

Mae chwe ffrwd waith gydweithredol sy’n cael eu darparu gan bartneriaid yn profi'r hyn y gall cymunedau ei gyflawni, o dderbyn y cymorth cywir, mynediad i dir a rhyddid i wneud yr hyn y maen nhw’n ei wneud orau:

1.) Adeiladu Tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol

Mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn cynnull Tîm Datblygu Rhandiroedd cyntaf Cymru a fydd yn cefnogi tirfeddianwyr a rheolwyr i ateb y galw cynyddol am ddarpariaeth ddigonol o randiroedd ac i wella mynediad i'r rhai sy'n aml yn cael eu gwthio i'r cyrion o fannau gwyrdd a bwydydd iach.

Darganfyddwch fwy ar ein tudalen Adeiladu Tîm Rhandiroedd Cenedlaethol.

Gallwch ddarllen mwy am hanes ein gwaith gyda rhandiroedd Cymreig yma.

2.) Hwbiau Bwyd Arloesol

Mae’r Rhwydwaith Bwyd Agored, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru a Chynghrair y Gweithwyr Tir wedi ymuno i sefydlu pum Canolfan Fwyd fentrus a chynaliadwy mewn cymunedau ledled Cymru i ddarparu bwyd sy'n dda i bobl, yn dda i'r amgylchedd ac yn dda i fusnesau lleol drwy hyrwyddo cadwyni cyflenwi byr.

Darganfyddwch fwy ar ein Hwbiau Bwyd Arloesol tudalen.

ofn-uk-logo-1200px-300dpi_0.jpgdta_logo_landscape_0.jpglwa_cymru_logo_1.jpg

3.) Perllannau Cymunedol Cynhyrchiol

Mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn adeiladu ar eu llwyddiant yn gweithio gyda chymunedau i blannu cannoedd o berllannau newydd ledled Cymru. Rydym yn gweithio gyda'r safleoedd hyn i dreialu, monitro a gwerthuso'r manteision mwy economaidd y gallai perllannau cymunedol eu darparu yn ogystal â'r manteision cymdeithasol ac amgylcheddol cydnabyddedig.

Gallwch ddarllen mwy am ein gwaith Perllannau Cymru yma.

4.) Ymylon Gwyltt Ymylon Gwell

Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Gwynedd, bydd Ffermydd Cymdeithasol a Gerddi yn grymuso cymunedau i gymryd rheolaeth dros eu mannau gwyrdd cyhoeddus fel eu bod wedi'u cysylltu'n well ar gyfer natur a phobl.

Darganfyddwch fwy ar ein Ymylon Gwyllt Ymylon Gwell tudalen.

cyngorgwyneddcouncil-lliw_0.png

5.) Archwilio Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Thir

Mae Cynghrair y Gweithwyr Tir ac Asedau a Rennir wedi dod at ei gilydd i ganfod ffyrdd o wireddu heriau a chyfleoedd mynediad i dir i newydd-ddyfodiaid a chymunedau lleol sydd â diddordeb mewn ffermio agroecolegol.

lwa_cymru_logo_1.jpg   shared_assets_logo.png

6.) Meithrin Sgiliau Ffermio Garddwriaethol yn y Dyfodol

Mae Lantra yn defnyddio eu gwybodaeth a'u profiad digyffelyb o hyfforddiant garddwriaeth yng Nghymru i ddatblygu pecyn hyfforddi peilot sy'n cwmpasu'r sgiliau sydd eu hangen i redeg busnesau ffermio garddwriaethol. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â CSA Cae Tan a Chynghrair y Gweithwyr Tir. Mae Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd yn mynd i'r afael â chanfyddiadau negyddol o yrfaoedd mewn amaethu garddwriaeth drwy ymgysylltu creadigol â phobl ifanc.

I ddarganfod mwy am y pecyn hyfforddi ac i wneud cais, cliciwch yma.

lantra_logo_0.jpggeographyplanning.jpg


Mwy o wybodaeth

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru -Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Wales@farmgarden.org.uk

Mae'r prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn yn cael ei gyflawni mewn partneriaeth gan:

rgs_partners_banner_2_lines_4_0.png

Case Studies

Inspirational case studies from our members across the UK.

Events

Includes our own training events and workshops, and selected events and training run by organisations in the sector we think might be relevant. We aim to share the buzz and keep you informed.