ENGLISH

Mannau Gwyrdd Gwydn – Tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol

allotments_project_page_with_rgs_logo_final.png

Mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn arwain y gwaith o greu Tîm Datblygu Rhandiroedd Cymru gyfan fel rhan o'r prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn gwerth £1.2miliwn.

Mae adeiladu Tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol yn un o chwe maes gwaith o fewn y prosiect.

Bydd y tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol (NADT)  yn  cefnogi:

  • Tirfeddianwyr a rheolwyr i ateb y galw cynyddol am randiroedd
  • Datblygu safleoedd rhandir newydd ledled Cymru
  • Sicrhau bod mwy o dir yn y sector preifat a chyhoeddus ar gael i gymunedau dyfu eu cynnyrch eu hun
  • Gwella mynediad i bobl sy'n aml ar y cyrion o fannau gwyrdd a bwyd iach

Bydd y NADT yn:

  • Creu hyd at 600 o leiniau rhandir newydd drwy gefnogi grwpiau a sefydliadau sydd â'r weledigaeth o greu neu adfer lleiniau rhandir drwy fuddsoddi yn y cyfalaf cyfyngedig sydd ar gael
  • Sicrhau bod o leiaf 3 hectar o dir (30,000m2) ar gael ar gyfer tyfu
  • Cynnig hyfforddiant a chymorth am ddim (gan gynnwys templedi cytundebau tenantiaeth lleiniau  a chanllawiau ar sut i sefydlu a rhedeg pwyllgorau rheoli rhandiroedd)
  • Creu Fforwm Rhandiroedd Cymreig newydd, amrywiol sy'n rhoi cefnogaeth gan gymheiriaid i'r rhai sy'n gweithio ym maes datblygu rhandiroedd ac ar eu cyfer

Bydd y gwaith hwn yn cefnogi lleiniau ar dir nad yw'n rhan o'r Awdurdod Lleol. Mae hyn yn golygu tir sy'n eiddo i Gymdeithasau Tai a thirfeddianwyr eraill yn y sector preifat / cyhoeddus. Byddwn hefyd yn gweithio gyda ffermwyr i sicrhau bod tir fferm ar gael.

Byddwn yn canolbwyntio ein hamser a'n hadnoddau ar 10 safle rhandir mawr dros ddwy flynedd y prosiect.  Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn safleoedd yn ôl ardaloedd â lefelau uchel o dlodi bwyd a lefelau isel o fioamrywiaeth / Seilwaith Gwyrdd a byddwn yn annog mynediad ehangach  i  bob safle.

Mae'r prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn yn parhau â'n gwaith yn cefnogi tyfwyr cymunedol yng Nghymru:

  • Mae ein Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol (CLAS) yn helpu grwpiau mannau gwyrdd cymunedol gydag ymholiadau tir a chynllunio. Mae'r gwasanaeth, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, wedi mapio tyfu cymunedol yng Nghymru. Rydym hefyd wedi cynhyrchu canllawiau rhandiroedd ac wedi arwain prosiect i gynyddu rhandiroedd ar dir Awdurdodau Lleol yng Nghymru. 
  • Yn 2020, mae ein Prosiect Adfywio Rhandiroedd wedi mapio rhandiroedd ac wedi cynhyrchu adnoddau ar gyfer tyfwyr. Buom hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar eu canllawiau cenedlaethol ar gyfer tyfwyr yn 2021.

Adnoddau 

Rydyn ni wedi llunio rhestr o gwestiynau cyffredin am randiroedd, felly cymerwch gip neu cysylltwch â'n tîm.

Mae ein Pecyn Cymorth Rheoli Safle Rhandiroedd yn set ddefnyddiol o ganllawiau ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â rheoli rhandiroedd.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â'r Tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol:  [email protected]

Ynglŷn â Mannau Gwyrdd Gwydn

Mae adeiladu Tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol yn un o chwe llinyn o'r prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn. Gweler ein trosolwg Mannau Gwyrdd Gwydn i ddarganfod mwy.

Ariennir Mannau Gwyrdd Gwydn trwy Gymunedau Gwledig - Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd.

rgs_partners_banner_2_lines_4_1.png

Events

Includes our own training events and workshops, and selected events and training run by organisations in the sector we think might be relevant. We aim to share the buzz and keep you informed.