Next round of funding applications are now open!

News item first posted on: 30/05/22

Next rounds of Orchards and Allotment funding - OPEN!

aber_valley_caerphilly_7.jpg

Photo: Aber Valley, Caerphilly

Social Farms & Gardens is calling out for Welsh communities who want to plant edible fruit and nut trees or begin processing new fruit and nut products as part of our Productive Community Orchards project. ALSO, our National Allotment Development team are seeking landowners or land-seekers to help develop new allotment sites across Wales, both project are viral strands of our £1.27 million Resilient Green Spaces project. 

Resilient Green Spaces is a partnership project being led by Social Farms & Gardens to pilot alternative re-localised food systems using communities and their green spaces as a driving force for change across Wales until June 2023. The project is funded through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the Welsh Government and the European Union. 

“We’re thrilled to launch our second call-out for Productive Community Orchard sites,” said Gary Mitchell, Social Farms & Gardens joint Wales Manager, “this work comes on the back of our hugely successful first round of applications and also our Orchard for Wales project in 2020. This time, we’re looking to support ten existing or new community sites to plant around 100 edible fruit and nut trees each and help them to store and process their produce. Please get in touch with us if you’ve been thinking about either.” 

“If you’re a landowner, or a land-seeking community in Wales, we want to hear from you!” said Dr Nicola Perkins, Social Farms & Gardens joint Wales Manager, “we will be focusing our time and resources on 10 large allotment sites, we are particularly interested in areas with high levels of food poverty and low levels of Green infrastructure and bio-diversity.” 

Interested community sites or organisations can find further information here for Allotments or here for Orchards, or by contacting [email protected]

For more information about the wider Resilient Green Spaces project, and for other opportunities for communities as part of the project, please go to the Social Farms & Gardens website


Rowndiau nesaf o gyllid Perllannau a Rhandiroedd - AR AGOR!

aber_valley_caerphilly_5.jpg

Llun: Aber Valley, Caerphilly

Mae Ffermydd Cymdeithasol a Gerddi yn galw ar gymunedau Yng Nghymru sydd am blannu ffrwythau bwytadwy a choed cnau neu ddechrau prosesu cynnyrch ffrwythau a chnau newydd fel rhan o'n prosiect Perllannau Cymunedol Cynhyrchiol. HEFYD, mae ein tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol yn chwilio am dirfeddianwyr neu geiswyr tir i helpu i ddatblygu safleoedd rhandiroedd newydd ledled Cymru, mae'r ddau brosiect yn elfennau firaol o'n prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn gwerth £1.27 miliwn. 

Mae Mannau Gwyrdd Gwydn yn brosiect partneriaeth sy’n cael ei arwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol er mwyn cynnal peilot o systemau bwyd ail-leoledig amgen ledled Cymru, gan ddefnyddio cymunedau a’u mannau gwyrdd fel sbardun dros newid, a hynny nes mis Mehefin 2023. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig fel rhan o Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru. 

“Rydym wrth ein boddau’n lansio ein galwad am safleoedd ar gyfer perllannau cymunedol cynhyrchiol eto” meddai Gary Mitchell, Cyd-reolwr Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol Cymru. “Mae’r gwaith hwn yn dilyn ein rownd gyntaf o geisiadau a hefyd ein prosiect Perllan dros Gymru hynod lwyddiannus yn 2020. Y tro hwn, rydym am gefnogi deg safle cymunedol sydd eisoes yn bodoli neu ddeg safle cymunedol newydd i blannu oddeutu 100 o goed ffrwythau a chnau bwytadwy a’u helpu i storio a phrosesu eu cynnyrch. Gofynnwn i unrhyw un sydd wedi bod yn ystyried y naill neu’r llall gysylltu â ni.” 

Gall cymunedau â safleoedd posibl neu sefydliadau sydd â diddordeb gael rhagor o wybodaeth yma ar gyfer rhandiroedd ac yma ar gyfer perllannau , neu drwy anfon e-bost at [email protected]

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn, a chyfleoedd eraill ar gyfer cymunedau fel rhan o’r prosiect, ewch I wefan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol.