£100k available to aid buying farmland for agroecological farming in Wales

News item first posted on: 01/11/22

Our Resilient Green Spaces programme team in Wales are excited to announce £100,000 of available funding to support the purchase of farmland for agroecological farming with long-term community benefit.

This month, the Resilient Green Spaces programme are launching an opportunity for people in Wales to apply for up to £100,000 towards the purchase of farmland that will be used for community benefit and to provide new and ongoing opportunities for new entrant agroecological farmers.  

The opportunity will only be open to not-for-profit organisations that are established to deliver public or community benefit, are incorporated and have an asset lock (e.g. a community interest company, charitable company, charitable incorporated organisation or community benefit society).  

The funds will only be able to be used for the purchase of land, not for associated capital equipment or any other investment purposes.  

The purchase must be completed by 31 May 2023 and purchasers must commit to undertaking a survey of the land before purchase.  

Priority will be given to purchases that: 

 • are taking land out of private (or potentially public) ownership and into community ownership 
 • are connected to a community e.g. located close to a town or city 
 • aim to create broad public benefits  
 • will create opportunities for new entrant farmers e.g. through the creation of FarmStart plots 
 • aim to provide ongoing opportunities to future new entrant farmers (ie a rolling intake of new entrants/reinvestment of initial funds into further land purchases) 
 • will support or connect with other local food initiatives such as Food Hubs, orchards and allotments 

If you want to make sure that you are informed of this opportunity when it is launched please fill in this form.   

If you have any questions please contact: [email protected]  

Resilient Green Spaces is a £1.27m partnership project being led by Social Farms & Gardens to pilot alternative re-localised food systems using communities and their green spaces as the driving force for change across Wales until June 2023.  

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. 

Cymraeg isod

 

resilient_green_spaces_bilingual_logo_rgb_colour_17.png


Mae'r rhaglen Mannau Gwyrdd Gwydn yn gyffrous iawn i gyhoeddi bod ganddi £100,000 ar gael i gefnogi prynu tir fferm ar gyfer ffermio agroecolegol gyda budd cymunedol hirdymor.  

Y mis hwn, mae'r rhaglen Mannau Gwyrdd Gwydn yn edrych ymlaen at gyhoeddi ein bod yn lansio cyfle am hyd at £100,000 tuag at brynu tir fferm a fydd yn cael ei ddefnyddio er budd cymunedol ac i ddarparu cyfleoedd newydd a pharhaus i ffermwyr agroecolegol newydd.  

Bydd y cyfle'n agored dim ond i sefydliadau nid-er-elw sy'n cael eu sefydlu i ddarparu budd cyhoeddus neu gymunedol, yn cael eu hymgorffori ac sydd â chlo asedau (e.e. cwmni   buddiannau cymunedol, cwmni elusennol, sefydliad corfforedig elusennol neu gymdeithas budd cymunedol).  

Dim ond ar gyfer prynu tir y bydd modd defnyddio'r arian, nid ar gyfer offer cyfalaf cysylltiedig nac unrhyw ddibenion buddsoddi eraill.  

Rhaid cwblhau'r pryniant erbyn 31 Mai 2023 a rhaid i brynwyr ymrwymo i wneud arolwg o'r tir cyn prynu.  

Rhoddir blaenoriaeth i bryniannau sydd:  

 • yn cymryd tir allan o berchnogaeth breifat (neu allai fod yn gyhoeddus) ac i berchnogaeth gymunedol  
 • wedi'u cysylltu â chymuned e.e. wedi'u lleoli'n agos i dref neu ddinas 
 • yn anelu at greu buddion cyhoeddus eang  
 • yn creu cyfleoedd i ffermwyr newydd e.e. trwy greu lleiniau FarmStart  
 • anelu at ddarparu cyfleoedd parhaus i ffermwyr newydd yn y dyfodol (h.y. cymeriant treigl o newydd-ddyfodiaid/ail-fuddsoddi arian cychwynnol mewn pryniannau tir pellach) 
 • yn cefnogi neu'n cysylltu â mentrau bwyd lleol eraill megis Canolfannau Bwyd, perllannau a rhandiroedd.  

Os ydych chi am sicrhau eich bod yn cael gwybod am y cyfle hwn pan gaiff ei lansio, llenwch y ffurflen hon.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â: [email protected]   

Mae Mannau Gwyrdd Gwydn yn brosiect partneriaeth gwerth £1.27m sy'n cael ei arwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol i dreialu systemau bwyd eraill sydd wedi'u hail-leoleiddio gan ddefnyddio cymunedau a'u mannau gwyrdd fel y sbardun ar gyfer newid ledled Cymru tan fis Mehefin 2023.  

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. 

 

resilient_green_spaces_bilingual_logo_rgb_colour_17.png