Doing the work that nature needs of us

News item first posted on: 14/12/22

Doing the work that nature needs of us / Gwneud y gwaith sydd ei angen ar natur ohonom

Organisations across Wales have been working together for the past year to create a national nature service for Wales. A national nature service would link up those looking for decent work with opportunities to act on the nature emergency. The National Nature Service for Wales is a country-wide movement for action to restore nature by creating good new jobs and livelihood opportunities in nature and embedding green skills across the workforce of the future. Social Farms & Gardens is one twelve organisations to receive funding from WCVA to deliver a scoping exercise which will explore opportunities for skills development and job creation which support nature recovery.

So far, the co-design process has involved over 180 people from a wide variety of organisations. These include 3rd sector organisations involved in delivering a range of environmental, social, economic and cultural programmes – nationally and/or locally; several local authorities and Local Nature Partnerships; various departments in Welsh Government and Natural Resources Wales; National Parks and AONBs; education and training providers including colleges and Lantra; youth organisations; business organisations; farming and forestry organisations …and more are joining all the time.

As part of our commitment to support communities to farm, garden and grow together, Social Farms & Gardens’ proposal will build the case to create better access to employment and enterprise opportunities in through community-led growing. The exercise will propose costings for the investment required to support a set number of community growing groups to expand upon their community-focused voluntary activity and expand this to include enterprise, training and employment. Using case study evidence from eight sites across Wales, our report will make costed recommendations on actions that could be funded to create better access to employment and enterprise opportunities in nature friendly farming, social prescribing and other areas, through community-led growing. The exercise will propose costings for the investment required to support a set number of community growing groups to expand upon their community-focused voluntary activity and shift this into a focus on enterprise, training and employment.

A researcher will work with eight carefully selected community growing sites from Social Farms & Gardens existing network who can demonstrate impact that can lead to enterprise or employment. Using case study evidence from these eight sites, Social Farms & Gardens will create a report that makes costed recommendations on actions that could be funded to create better access to employment and enterprise opportunities in nature friendly farming through community-led growing.


Mae sefydliadau ar draws Cymru wedi bod yn cydweithio dros y flwyddyn ddiwethaf i greu gwasanaeth natur cenedlaethol i Gymru. Byddai gwasanaeth natur cenedlaethol yn cysylltu'r rhai sy'n chwilio am waith teilwng gyda chyfleoedd i weithredu ar yr argyfwng natur. Mae Gwasanaeth Natur Cenedlaethol Cymru yn fudiad ledled y wlad ar gyfer gweithredu i adfer natur trwy greu swyddi newydd da a chyfleoedd bywoliaeth ym myd natur a gwreiddio sgiliau gwyrdd ar draws gweithlu'r dyfodol. Mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn un deuddeg sefydliad i dderbyn cyllid gan WCVA i ddarparu ymarfer cwmpasu a fydd yn archwilio cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a chreu swyddi sy'n cefnogi adferiad natur.

Hyd yn hyn, mae'r broses cyd-ddylunio wedi cynnwys dros 180 o bobl o amrywiaeth eang o sefydliadau. Mae'r rhain yn cynnwys sefydliadau 3ydd sector sy'n ymwneud â darparu ystod o raglenni amgylcheddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol - yn genedlaethol a / neu'n lleol; sawl awdurdod lleol a Phartneriaethau Natur Lleol; adrannau amrywiol yn Llywodraeth Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru; Parciau Cenedlaethol ac AHNE; darparwyr addysg a hyfforddiant gan gynnwys colegau a Lantra; sefydliadau ieuenctid; sefydliadau busnes; mae sefydliadau ffermio a choedwigaeth …a mwy yn ymuno trwy'r amser.

Fel rhan o'n hymrwymiad i gefnogi cymunedau i ffermio, garddio a thyfu gyda'i gilydd, bydd cynnig Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn adeiladu'r achos i greu gwell mynediad at gyfleoedd cyflogaeth a menter i mewn drwy dyfu dan arweiniad y gymuned. Bydd yr ymarfer yn cynnig costau ar gyfer y buddsoddiad sydd ei angen i gefnogi nifer penodol o grwpiau tyfu cymunedol i ehangu ar eu gweithgarwch gwirfoddol sy'n canolbwyntio ar y gymuned ac ehangu hyn i gynnwys menter, hyfforddiant a chyflogaeth. Gan ddefnyddio tystiolaeth astudiaeth achos o wyth safle ar draws Cymru, bydd ein hadroddiad yn gwneud argymhellion wedi'u costio ar gamau gweithredu y gellid eu hariannu i greu gwell mynediad at gyfleoedd cyflogaeth a menter mewn ffermio sy'n gyfeillgar i natur, rhagnodi cymdeithasol ac ardaloedd eraill, trwy dyfu dan arweiniad y gymuned. Bydd yr ymarfer yn cynnig costau ar gyfer y buddsoddiad sydd ei angen i gefnogi nifer penodol o grwpiau tyfu cymunedol i ehangu ar eu gweithgarwch gwirfoddol sy'n canolbwyntio ar y gymuned a symud hyn i ffocws ar fenter, hyfforddiant a chyflogaeth.

Bydd ymchwilydd yn gweithio gydag wyth safle tyfu cymunedol a ddewiswyd yn ofalus o rwydwaith presennol Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol sy'n gallu dangos effaith a all arwain at fenter neu gyflogaeth. Gan ddefnyddio tystiolaeth astudiaeth achos o'r wyth safle hyn, bydd Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yn creu adroddiad sy'n gwneud argymhellion costus ar gamau y gellid eu hariannu i greu gwell mynediad at gyfleoedd cyflogaeth a menter mewn ffermio sy'n gyfeillgar i fyd natur drwy dyfu dan arweiniad y gymuned.

food_watering_0.jpg