Five new food hubs selected in Wales!

News item first posted on: 16/02/22

resilient_green_spaces_bilingual_logo_rgb_colour_1.png

*Please scoll down for Welsh.

Five new food hubs selected in Wales! 

Open Food Network, Development Trusts Association Wales and The Landworkers’ Alliance have joined forces to select five enterprising and sustainable food hubs in communities across Wales to provide food that is good for people, good for the environment and good for local business by promoting short supply chains. 

We’re delighted to announce that the five organisations that were successful in being selected to develop a food hub were: 

The opportunity is part of Resilient Green Spaces, a £1.27m partnership project piloting alternative and relocalised food systems through testing what local people can achieve together in their green spaces through six strands of work.  

Organisations from across Wales applied and were selected following a 2-stage application process, the new support package will run until June 2023 to help five hubs really thrive! The package of support will include: 

Access to funding to support staff time and a grant to cover the purchase of equipment. 

A package of regular support and training until June 2023 to help you and your organisation develop an effective, viable Food Hub.  

Expert support in business planning, funding, marketing, community engagement and more. The five food hubs will use the Open Food Network (OFN) as an initial framework for their enterprise.  

The food hubs will have access to support from all the project partners including access to the OFN learning and support resources.  

For more information about the wider Resilient Green Spaces project, and for other opportunities for communities as part of the project, please go to the Social Farms & Gardens website.

 

Resilient Green Spaces is a £1.27m partnership project being led by Social Farms & Gardens to pilot alternative re-localised food systems using communities and their green spaces as the driving force for change across Wales until June 2023. This project is funded through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the Welsh Government and the European Union.

preferred_rgs_partners_banner_2_lines_3.png


Mae pum hwb fwyd newydd wedi cael ei dewis yng Nhymru! 

Mae Open Food Network, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru a Chynghrair Gweithwyr y Tir wedi ymuno i sefydlu pum canolfan fwyd fentrus a chynaliadwy mewn cymunedau ledled Cymru i ddarparu bwyd sy'n dda i bobl, yn dda i'r amgylchedd ac yn dda i fusnesau lleol drwy hyrwyddo cadwyni cyflenwi byr. 

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai’r pum sefydliad a lwyddodd i gael eu dewis i ddatblygu hyb bwyd oedd: 

Mae’r cyfle hwn yn rhan o brosiect partneriaeth Mannau Gwyrdd Gwydn, gwerth £1.27m  sy’n peilota systemau bwyd amgen ac a adleoliwyd trwy brofi’r hyn y gall pobl ei wireddu gyda’i gilydd mewn mannau gwyrdd, trwy chwe maes gwaith.  Mae Mannau Gwyrdd Gwydn wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

Gwnaeth sefydliadau o bob rhan o Gymru gais ac fe'u dewiswyd yn dilyn proses ymgeisio 2 gam, bydd y pecyn cymorth newydd yn rhedeg tan fis Mehefin 2023 i helpu pum canolfan i ffynnu mewn gwirionedd! 

Rydym yn cynnig: 

Mynediad at gyllid i gefnogi amser staff a grant i dalu am brynu cyfarpar.  

Pecyn cymorth a hyfforddiant rheolaidd hyd at fis Mehefin 2023 i’ch helpu chi a’ch sefydliad ddatblygu hwb bwyd effeithiol a hyfyw. 

Cymorth arbenigol mewn perthynas â chynlluniau busnes, cyllid, marchnata, ymgysylltu â’r gymuned a mwy. 

Bydd gan y pum hwb bwyd fynediad at gymorth holl bartneriaid y prosiect, gan gynnwys mynediad at adnoddau dysgu a chymorth y RhBA. 

Am fwy o wybodaeth am brosiect ehangach Mannau Gwyrdd Gwydn, a chyfleoedd eraill i gymunedau ddod ynghyd fel rhan o’r prosiect, ewch i wefan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol

 

Mae Mannau Gwyrdd Gwydn yn brosiect partneriaeth gwerth £1.27m sy'n cael ei arwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol i dreialu systemau bwyd eraill sydd wedi'u hail-leoleiddio gan ddefnyddio cymunedau a'u mannau gwyrdd fel sbardun ar gyfer newid ledled Cymru tan fis Mehefin 2023. Ariennir y prosiect hwn drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd.

 

preferred_rgs_partners_banner_2_lines_3_0.png