Exploring Community Access to Farms and Land

This series of case studies focus on access to land for sustainable farming in Wales. Learn how new entrants and local communities interested in agroecological farming are tackling the challenges and opportunities of access to land. 

Exploring Community Access to Farms and Land was part of the Resilient Green Spaces project and was led by our partners Landworkers' Alliance and Shared Assets. The Resilient Green Spaces project enabled communities to pilot localised food systems in Wales from 2021-2023. 

Community Asset Transfer case study

Welcome to Our Woods is a community partnership in the South Wales valleys. The partnership took on a 25-year lease on land owned by Rhondda Cynon Taff Borough Council via a Community Asset Transfer, empower the local community to make use of land that was otherwise unused. The council have retained an interest in the land and oversight of its use. The Community Asset Transfer allows the council also retain values of sustainability and stewardship by opting for a 25 year lease, rather than selling the land.

> Read the Community Asset Transfer case study

Archwilio Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Tir

Mae'r gyfres hon o astudiaethau achos yn canolbwyntio ar fynediad i dir ar gyfer ffermio cynaliadwy yng Nghymru. Dysgwch sut mae newydd-ddyfodiaid a chymunedau lleol sydd â diddordeb mewn ffermio agroecolegol yn mynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd o gael mynediad i dir. 

Roedd Archwilio Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Thir yn rhan o'r prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn ac fe'i harweiniwyd gan ein partneriaid Cynghrair y Gweithwyr Tir ac Asedau a Rennir. Roedd y prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn yn galluogi cymunedau i dreialu systemau bwyd lleol yng Nghymru rhwng 2021 a 2023. 

Astudiaeth achos Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Mae Welcome to Our Woods yn bartneriaeth gymunedol yng nghymoedd De Cymru. Cymerodd y bartneriaeth brydles 25 mlynedd ar dir sy'n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf drwy Drosglwyddiad Asedau Cymunedol, grymuso'r gymuned leol i ddefnyddio tir na chafodd ei ddefnyddio fel arall. Mae'r cyngor wedi cadw diddordeb yn y tir a goruchwylio ei ddefnydd. Mae'r Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn caniatáu i'r cyngor hefyd gadw gwerthoedd cynaliadwyedd a stiwardiaeth trwy ddewis prydles 25 mlynedd, yn hytrach na gwerthu'r tir.

Related Case Studies

Maesgwyn Isaf Farm was donated to the Ecological Land Cooperative (ELC) and is now in community ownership for new entrants to farming and for the local community. A series of case studies exploring access to land for sustainable farming in Wales.

 

Carmarthenshire Food Network and Bwyd Sir Gâr Food are reconnecting more people in Carmarthenshire with the land and environment around them. A series of case studies exploring access to land for sustainable farming in Wales.