Exploring Community Access to Farms and Land

This series of case studies focus on access to land for sustainable farming in Wales. Learn how new entrants and local communities interested in agroecological farming are tackling the challenges and opportunities of access to land. 

Exploring Community Access to Farms and Land was part of the Resilient Green Spaces project and was led by our partners Landworkers' Alliance and Shared Assets. The Resilient Green Spaces project enabled communities to pilot localised food systems in Wales from 2021-2023. 

Ecological Land Cooperative case study

Maesgwyn Isaf Farm was donated to the Ecological Land Cooperative (ELC) by a couple who owned the land. Since its donation, it's now been brought into community ownership. Through ELC stewardship it is hoped the farm will provide a home and livelihood for many new entrants to farming as well as a resource for the local community long into the future.

> Read the Ecological Land Cooperative case study

elc_case_study_image.jpg

Archwilio Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Tir

Mae'r gyfres hon o astudiaethau achos yn canolbwyntio ar fynediad i dir ar gyfer ffermio cynaliadwy yng Nghymru. Dysgwch sut mae newydd-ddyfodiaid a chymunedau lleol sydd â diddordeb mewn ffermio agroecolegol yn mynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd o gael mynediad i dir. 

Roedd Archwilio Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Thir yn rhan o'r prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn ac fe'i harweiniwyd gan ein partneriaid Cynghrair y Gweithwyr Tir ac Asedau a Rennir. Roedd y prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn yn galluogi cymunedau i dreialu systemau bwyd lleol yng Nghymru rhwng 2021 a 2023. 

Astudiaeth achos Ecological Land Cooperative

Rhoddwyd Fferm Maesgwyn Isaf i'r Ecological Land Cooperative (ELC) gan gwpl oedd yn berchen ar y tir. Ers ei roddi, mae bellach wedi'i ddwyn i berchnogaeth gymunedol. Trwy stiwardiaeth ELC y gobaith yw y bydd y fferm yn darparu cartref a bywoliaeth i lawer o newydd-ddyfodiaid i ffermio yn ogystal ag adnodd i'r gymuned leol ymhell i'r dyfodol.

> Darllenwch astudiaeth achos Ecological Land Cooperative

elc_case_study_image_welsh.jpg

 

 

Related Case Studies

Carmarthenshire Food Network and Bwyd Sir Gâr Food are reconnecting more people in Carmarthenshire with the land and environment around them. A series of case studies exploring access to land for sustainable farming in Wales.

A Swansea hospital set up a Community Supported Agriculture (CSA) farm on its land with a local grower - the first of its kind in the UK. A series of case studies exploring access to land for sustainable farming in Wales.