ENGLISH

Archwilio Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Thir

rgs_community_access_to_farms_land_with_logos.jpg

Roedd y rhan hon o'n prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn yn canolbwyntio ar fynediad i dir ar gyfer ffermio cynaliadwy yng Nghymru.

Tir fferm Cymru yw'r drytaf yn y DU, a dros y 35 mlynedd diwethaf mae nifer y tenantiaid ar dir fferm y cyngor wedi gostwng tua dwy ran o dair. Fodd bynnag, gellir defnyddio asedau tir i fynd i'r afael â rhai o'n heriau mwyaf - poblogaeth ffermio sy'n heneiddio, chwalfa hinsawdd, colli bioamrywiaeth ac erydiad pridd.

Nodau

Daeth Cynghrair y Gweithwyr Tir ac Asedau a Rennir at ei gilydd i ddod o hyd i ffyrdd o wireddu heriau a chyfleoedd mynediad i dir i newydd-ddyfodiaid a chymunedau lleol sydd â diddordeb mewn ffermio agroecolegol.

Partneriaid

 • Shared Assets (Arweinydd y prosiect
 • Landworkers' Alliance Cymru (Arweinydd y prosiect)
 • Social Farms & Gardens

Canlyniadau

 • Helpu tri grŵp cymunedol i brynu'r tir y maent yn gweithredu arno, gan roi diogelwch iddynt 

 • Ymchwilio i faint o dir amaethyddol sy'n eiddo cyhoeddus yng Nghymru

 • Ymchwilio i anghenion, bylchau sgiliau a phrofiadau ffermwyr agroecolegol newydd yng Nghymru

 • Cynnal digwyddiadau a thrafodaethau gyda thirfeddianwyr a cheiswyr tir cyhoeddus, preifat a sefydliadol

 • Prynu tir â chymorth ar gyfer ffermydd cymunedol 

 • Creu cyfres o astudiaethau achos ac adolygiadau i:

  • cefnogi cymunedau a newydd-ddyfodiaid i gael mynediad i dir

  • Galluogi tirfeddianwyr i agor eu tir yn hyderus ar gyfer tyfu agroecolegol

Adnoddau

Dysgwch fwy am y rhwystrau sy'n wynebu'r rhai sy'n gweithio ar fynediad cymunedol i dir a'r newidiadau allweddol sydd eu hangen i'w ehangu.


Ymchwil

Gwnaethom ofyn i dirfeddianwyr cyhoeddus a phobl sy'n chwilio am dir yng Nghymru am y tir y maent yn ei reoli, neu yr hoffent ei reoli. Mae ein dadansoddiad o'r arolwg yn dangos yr awydd am, graddfa bresennol, a'r rhwystrau i ddulliau ffermio yn y gymuned yng Nghymru. Gweler canfyddiadau allweddol yr arolwg a chyfleoedd i gyrff cyhoeddus a cheiswyr tir.

> Crynodeb a Dadansoddiad o Arolygon


Trosolwg polisi

Eglurodd ein hadolygiad polisi gyd-destun y prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn, yng Nghymru ac mewn perthynas â'r DU ehangach. Deall y bylchau a'r cyfleoedd mewn polisi sy'n berthnasol i dir sy'n eiddo cyhoeddus, hawliau cymunedol a mynediad i dir, ac ardaloedd cysylltiedig eraill.

> Adroddiad Polisi Cymru

> Polisi Ehangach y DU


Argymhellion yr Ymddiriedolaeth Tir ar gyfer llunwyr polisi ac awdurdodau lleol

Gwnaethom archwilio'r potensial ar gyfer datblygu ymddiriedolaethau tir fel model amgen ar gyfer mwy o fynediad cymunedol i dir yng Nghymru. Mae ein cyfres o argymhellion ar gyfer llunwyr polisi ac awdurdodau lleol yn dangos sut y gellid defnyddio tir i gynyddu cyfleoedd i newydd-ddyfodiaid a chymunedau lleol.

> Darllenwch ein hargymhellion ar gyfer datblygu ymddiriedolaethau tir yng Nghymru 


Cefnogi a rhannu arfer da i awdurdodau lleol

Gwnaethom gydlynu partneriaeth ddysgu i awdurdodau lleol rannu heriau ac arferion da o'u hardaloedd lleol. Mae ein blog yn rhannu'r dull a ddefnyddiwyd gennym a'r gwersi a ddysgwyd o'r bartneriaeth.

> Darllenwch flog ar ein partneriaethau dysgu gydag Awdurdodau Lleol


Argymhellion i gynghorau

Mae ein canfyddiadau a'n hargymhellion ar gyfer cynghorau yn amlygu'r rhwystrau sy'n wynebu'r rhai sy'n gweithio ar fynediad cymunedol i dir cyhoeddus, a'r newidiadau polisi allweddol sydd eu hangen i symud pethau ymlaen er budd y cyhoedd, gan ganolbwyntio ar werthoedd cymdeithasol ac amgylcheddol.

> Darllenwch ein hargymhellion ar gyfer cynghorau


Canllawiau i dirfeddianwyr a cheiswyr tir

Dysgwch oddi wrth yr arfer da presennol a chael cyngor defnyddiol gan eraill sy'n ceisio gweithio'n greadigol i gefnogi mynediad i dir. Yn seiliedig ar drafodaeth, adborth, ymchwil arolwg, gall y canllawiau helpu tirfeddianwyr a cheiswyr i gymryd y cam nesaf.

> Darllenwch ein canllawiau tirfeddianwyr a cheiswyr tir


Recordiadau digwyddiadau ar-lein ar gyfer tirfeddianwyr a cheiswyr tir

> Gwyliwch y weminar cyllid cymunedol ar gyfer prynu tir

> Gwyliwch y tirfeddianwyr cyhoeddus yn recordio

> Gwyliwch y tirfeddianwyr preifat yn recordio


Astudiaethau achos

Os ydych chi'n sefydliad neu'n awdurdod sy'n gobeithio bod yn greadigol am fynediad cymunedol i dir, edrychwch ar ein hastudiaethau achos ysbrydoledig sy'n cynnwys prosiectau ledled Cymru.

> Darllenwch Archwilio Astudiaethau achos Mynediad i Ffermydd Cymunedol a Tir

Cysylltu â ni

Os hoffech wybod mwy am ein gwaith ar draws Cymru, e-bostiwch [email protected]

Ar gyfer ymholiadau yn benodol am fynediad i dir, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol drwy e-bostio [email protected]

Ynglŷn â Mannau Gwyrdd Gwydn

Roedd Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Thir yn un o chwe llinyn o waith yn y prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn. Gweler ein trosolwg Mannau Gwyrdd Gwydn i ddarganfod mwy. 

Ariennir y prosiect hwn drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd.

rgs_partners_banner_2_lines_4.png

Events

Includes our own training events and workshops, and selected events and training run by organisations in the sector we think might be relevant. We aim to share the buzz and keep you informed.